Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. (SAVPJ) je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a ďalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickej a náboženskej interpretácie.
 
Cieľom je si vypočuť svedkov všetkých nevysvetlených udalostí a javov, s ktorými sa nemajú komu zdôveriť. Poznatky o záhadných fenoménoch sú na Slovensku stále povrchné, ovplyvňované neserióznymi a zavádzajúcimi informáciami, a to zo strany niektorých jednotlivcov či médií v snahe vyvolať senzáciu, či upútať na seba pozornosť.
 
Na našich stránkach nájdete všetko o našich aktivitách, prednáškach či podujatiach. Spolupracujeme zo záhadologmi z celého Slovenska, ale aj zahraničia najmä však s Českými klubmi či jednotlivcami.
 
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí sa na projekte podieľate.
 
 

 

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO.

  • Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

Zaujímame sa tiež o:

  • NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.
  • OBE - pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie
  • PJ - paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne  vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.
  • PsJ – psychotronika  - jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

 

Ak ste zažili čokoľvek nevysvetlené, NDE, OBE boli ste pozorovateľom UFO, ducha, zjavenia, zvláštneho živočícha, akéhokoľvek paranormálneho či anomálneho javu ozvite sa nám. Prispejete tak malou troškou k výskumu UFO a iných anomálnych javov na Slovensku.

 

Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie, či iný nezvyčajný jav.

 

ČLENSTVO V SAVPJ

 

Zaujímajú Vás záhady? Tak potom ste tu správne! Staňte sa našimi členmi!

V prípade záujmu o členstvo alebo spolupráce s nami, nás kontaktujte na mail info@savpj.sk, savpj@centrum.sk, ufoklubslovensko@gmail.com. Alebo vyplňte prihlášku priamo na stránke.


 

Názov formulára

Žiadosť o prijatie za člena do občianskeho združenia SAVPJ, o. z.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) 

Tel: +421904640902

E-mail:
ufoklubslovensko@gmail.com
 

IČ0: 42336414

Bankové spojenie: SLSP 
IBAN: 
SK1409000000005166360498 BIC: GIBASKBX

 


Výška ročného členského poplatku:  15,00 – študenti a dôchodcovia

                                                                25,00 – ostatní členovia

Noví členovia pri prevode na účet uvádzajú meno, dátum narodenia a mesto.

Stanovy
 
 
 
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE VÝSKUMU
 
PARANORMÁLNYCH JAVOV
 
 
 
 
 
Charakter združenia
 
 
 
Slovenská Asociácia Výskumu Paranormálnych Javov (ďalej len SAVPJ) je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením, vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení.
 
Ciele a činnosti
 
 
 
1. Bádateľský klub v oblasti výskumu paranormálnych a iných záhadných javov, udalostí a otázok.
 
2. Zhromažďovať, analyzovať a spracovávať veškerú dokumentáciu, poznatky a informácie týkajúce sa záujmových činností a sprostredkovávať ich iným záujemcom a organizáciám.
 
3. Výsledky bádateľskej činnosti sprostredkovávať verejnosti prednáškovou, osvetovou a vzdelávacou činnosťou, publikačnou činnosťou v tlači a na internetu.
 
4. Vydávanie vlastnej periodickej tlače.
 
5. Spolupráca s bádateľskými klubmi a organizáciami v SR aj v zahraničí.
 
 
 
1a. Pri plnení svojich úloh sa SAVPJ riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Stanovami SAVPJ.
 
2a. V činnosti SAVPJ sa uplatňuje najmä princíp dobrovoľného členstva, jednoty záujmov SAVPJ so záujmami každého jednotlivého člena a princíp zákonnosti.
 
Členstvo v združení
 
 
 
1. Členom SAVPJ sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, na základe podania písomnej prihlášky.
2. Prihlášku k členstvu prijíma a schvaľuje výbor SAVPJ.
 
3. Zánik členstva:
 
a) vystúpením člena písomným oznámením adresovaného výboru združenia
 
b) vylúčením člena rozhodnutím Valnej hromady o vylúčení
 
c) úmrtím člena
 
d) zánikom SAVPJ
 
Práva a povinnosti členov
 
 
 
1. Všetci členovia združenia majú právo:
 
a) podieľať sa na činnosti združenia a byť o tejto činnosti informovaní
 
b) podieľať sa na naplňovaní cieľov a foriem činností SAVPJ
 
c) prekladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti SAVPJ
 
2. Všetci členovia majú povinnosť:
 
a) dodržovať stanovy združenia
 
b) jednať v súlade s cieľom združenia
 
c) platiť členské príspevky vo výške stanovené Valnou hromadou
 
d) aktívne hájiť záujmy SAVPJ a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami SAVPJ
 
DODATOK:
 
Každý člen SAVPJ by mal:
1.Doplňovať znalosti o probléme akoukoľvek formou.
2.Prevádzať nábor nových členov akýmkoľvek povoleným spôsobom.
Tu prichádza do úvahy inzercia, osobné pohovory atď.
V žiadnom prípade nevykonávať nábor nepovolene, t.j. spam, letáky atď
3.KAŽDÝ NOVÝ PRÍPAD POZOROVANIE UFO ALEBO INÉHO abnormálneho javu IHNEĎ
VOLÁME predsedovi!
Pokojne v každú dennú či nočnú hodinu.
4.Ako postupovať pri pozorovaní a hlásení hraničných javov nájde každý člen na našich stránkach.