UKS oblasť UFO

23.01.2014 19:54


  
Hypotézy o pôvode UFO
UFO ( neidentifikované lietajúce objekty ) zahŕňajú rad javov a úkazov , z ktorých vyplýva , že ich podstata nemôže byť jedna , ale že môže ísť o viac druhov rôznych úkazov .
prírodovedné
UFO sú chybne vyhodnotená pozorovanie prirodzených astronomických , meteorologických javov , alebo technických prejavov ľudskej činnosti .
UFO sú dôsledkom doposiaľ neznámych prejavov a pôsobenie v zemskej kôre . ( tzv. " zemská svetla " ) .
UFO sú doteraz neznáme prírodné úkazy .
  
mimozemské
UFO sú kozmická plavidlá, ktoré pilotom alebo kontrolujú inteligentné cudzie bytosti ( Hynek , A. , Jacobs , J. ai )
Skúsenosti s UFO sú skúškami , ktorými nás cudzie inteligencie testujú ( Jacobs , J. )
Skúsenosti s UFO sú programom , vďaka ktorému sa má ľudstvo zmeniť z " planetárneho človeka " na " kozmického človeka " . ( Sprinkle , L. )
  
psychologické
Lietajúce taniere ( UFO ) nie sú hmotné objekty , ale mandala , magický disk , ktorý predstavuje celistvosť a úplnosť . Je to jeden z archetypov , univerzálnych symbolov , ktoré vystupujú v snoch , videniach , vyvolávajú silné emotívne a imaginatívne reakcie a ktoré pochádzajú z tzv kolektívneho nevedomia . Mandaly - disky UFO - sú teda zviditeľnilo ľuďom , ktorí túžia po harmónii a rovnováhe . ( Jung , C.G. )
UFO sú tzv psychoidní úkazy , stojaci na pomedzí fyzikálneho a psychického sveta , ide o úkazy síce vo vonkajšom svete , ( tzn. schopné zanechať stopu vo fyzikálnej rovine - odtlačky , radarové odrazy , ožehnutí predmetov ai ovplyvnenie fyzickej stránky človeka ) ale zároveň sa spája s jeho vnútornými zážitkami ( Grof , S. )
  

Stav vedomia pozorovateľa umožňuje , aby UFO vstúpili do jeho dimenzie priestoru a času a stali sa viditeľnými . UFO prichádzajú z iných dimenzií priestoru a času , ktoré koexistujú s naším vesmírom a nemusí byť " mimozemské " v bežnom slova zmysle ( Vallée , J. )
Určitý špecifický stav psychiky jednej alebo niekoľkých osôb prítomných na určitom mieste v určitom čase umožňujú prestup UFO
1. do roviny vnímania pozorovateľa , ktorý je do istej miery aj emitorom tohto javu . Tzn. že ide o osoby s určitými osobitnými dispozíciami k tomuto vnímanie , ktoré môžu byť dlhodobého alebo momentálneho charakteru
2. do nášho fyzikálneho sveta s možnosťou pôsobiť na materiálne objekty a meniť ďalšie fyzikálne charakteristiky . Aj v tomto prípade je pozorovateľ aj zároveň emitorom tohto javu .
Pozorovanie UFO tak vystupuje ako zložitý komplex udalostí a prvkov , ktorý má už vyššiu úroveň synchronicity , tzn . také súhry udalostí , do ktorej vstupujú prvky psychologickej , miestne , časové , fyzikálne , ai povahy , ktoré voči pozorovateľovi vystupujú ako náhody . ( Šafárik , L. )
okultné
UFO ai príbuzné udalosti ( vízie , zjavenia , ai stretnutie s neznámymi bytosťami , atď , atp . ) Sú astrálnom vírom , prostredníctvom ktorého prichádzajú rôzne astrálne bytosti .
Astrálne svetlo , popr . astrálne vír vzniká v dôsledku kombinácie
- Mentálnej aktivity človeka alebo skupiny osôb
- Vplyvu miesta ( priebehu energiou Zeme , kozmu , atď a aktivizáciou určitého energetického bodu Zeme , pozitívneho alebo negatívneho )
- V kombinácii s časom a ďalšími doposiaľ neznámymi faktormi fyzikálnej ai povahy
Podstatou problému sú tak vlastne magické praktiky .
  
Smer pôsobenia SAVPJ
Zhromažďovať správy o pozorovaní UFO tak , aby obsahovali maximum použiteľných informácií pre výskum v smere :
- Fyzikálnym ( tvar , farba , pohyby , manévre , smer letu , pozostatky , atď )
- Psychologickom ( úloha svedka ako emitor a pôvodcov javu )
- Miestnym ( úloha miesta a jeho možnej úlohe vo vzniku a pôsobení