Oblasť kruhy a obrazce v obilí - agrosymboly ( program Crop circles )

12.07.2013 10:55

Hypotézy o zmysle agrosymbolov
  

Agrosymbolov - sú posolstvom , nositeľom akéhosi oznámenie , prichádzajúce k ľudstvu od akejsi cudzej inteligencie , najmä mimozemského pôvodu .
Agrosymbolov sú upozornením na návrat mimozemských bytostí , najmä tých , ktorí tu už pôsobili v dávnej minulosti a ovplyvnili starej kultúry ( Sumer , atď ) ktorého podobné výrazové prostriedky údajne v agrosymbolov používajú .
Prvotné tvary agrosymbolov ( kruh , špirála ) sú základnými archetypy , dané podľa názoru švajčiarskeho psychológa CG Junga ľudskému podvedomia ako znak celistvosti a vývoja . Agrosymbolov sú preto akýmsi signálom , pomyselným návratom k týmto prvotným znakom ľudského chápania a majú ukazovať na prichádzajúcu proces prevratných zmien , ktoré majú čoskoro nastať .
Agrosymbolov sú spôsobom komunikácie nielen s ľudstvom , ale aj s celou planétou . Obrazce môžu byť dôkazom existencie starého neverbálneho jazyka Tifinag , vykazujú podobnosť s obrazcami na planine Nazca v Peru , atď
Agrosymbolům doteraz nikto nerozumie , doteraz nebol rozlúštený ich obsah a zmysel . To môže byť podkladom pre tvrdenie , že ide o komunikáciu mimo nás , komunikáciu , ktorá nie je človeku určená . Obrazce môžu byť vedľajším produktom nejakého iného , sekundárneho znaku istých odlišných procesov , normálne nepozorovaných .
Agrosymbolov tak môžu vznikať ako dôsledok pôsobenia vesmírneho všeobsahujícího informačného poľa - ako Boh - vševediaceho a všadeprítomného .
Agrosymbolov sa obracia priamo na vedomie človeka . Sú teda symboly v pravom slova zmysle .
Na ľudskú civilizáciu prihovára celistvý organizmus Zeme prostredníctvom piktogramov na poliach , ktoré sú vytvárané odspodu . Podľa tejto teórie naši predkovia vedeli s " Matkou Zemou " hovoriť na pr pomocou vztyčovanie megality a ďalších megalitických a kultových stavieb . Preto sa tiež tieto obrazce objavujú v blízkosti prehistorických svätýň . Podľa tohto názoru môžu byť UFO alebo ďalšie sprevádzajúce javy sekundárnym znakom pri tomto vytváraní .
  
Cez rad hypotéz obsah a zmysel agrosymbolov nebol doteraz odhalený . Ani jediná hypotéza doteraz neobsahuje a nepostihuje všetky stránky tohto javu v plnom rozsahu . To môže len byť dôvodom pre ďalšie , ešte podrobnejšie a dôslednejší prieskum agrosymbolov a všetkých jeho znakov a súvislostí .
  
 
Smer pôsobenia
- Včasné zistenie a zadokumentován každého prípadu výskytu kruhov a obrazcov v obilí v SR
- Overovanie , vykonávanie skúšok , testov , a prieskum anomálií
- Hľadanie súvislostí vzniku obrazcov
a ) archeologické , historické - osídlenie , pamiatky , historické záznamy
b ) geologické - zvláštnosti podložia , a jeho možný vplyv
c) biologické , botanickej , - sledovanie , rastlín , apod
d ) mytologické - povesti a legendy lokality
e ) religiózne - súvislosti s kultovými miestami , svätyňami apod
- Overovanie hypotéz na vznik a zmysel obrazcov , hľadať vlastné vysvetlenia a hypotézy o podstate a vnútorným zmysle obrazcov

 

Ak bývate v blízkosti, pokúste sa sami previesť prieskum.

Či sa jedná o falzum alebo pravosť kruhu sa dá zistiť iba skúmaním tkanív. Pokiaľ je možné, je nutné odobrať vzorky obilia zo stebiel cca 10 - 15cm s kolienkom uprostred. A to zo stredu kruhu, okrajovej vnútornej časti kruhu, okrajovej vonkajšej časti kruhu a nepoľahnutej, nepoškodenej časti obilia cca 50 - 100m od kruhu. To iste sa týka aj pred vstupom do kruhu, odfoťte každý detail.

 

Pokúste sa vyfotografovať kruh z vtáčej perspektívy. Ak nie je po ruke malé športové, alebo družstevné letisko z ochotným pilotom (pripadne aj za úhradu) vyhľadajte výšinu, alebo použite rebrík či zdvihnite kameru alebo fotoaparát čo najvyššie .

Nikdy nevstupujte do poľa bez súhlasu majiteľa. Dopúšťate sa tým priestupku. Pokiaľ vám majiteľ odmietne dať súhlas k vstupu ponúknite mu malú finančnú kompenzáciu za pripadné škody, ktoré by ste mohli spôsobiť. Ak to nepomôže – nevstupujte na pole. Väčšinou u nás s tým problém nie je.

Na pole vstupujte výhradne v stopách traktora. Nefajčite, nemali by ste brať zo sebou psa aj keď väčšina z vás vie, že aj pes je dobrým pomocníkom pri skúmaní kruhov. Nenechávajte po sebe žiadne odpadky a pokúste sa spôsobiť čo najmenšie škody.

Pomôcky:

 • Kamera (foto, video)
 • Kompas (ku kontrole anomálií a určenia smeru)
 • Písací blok
 • Skladací alebo kazetový meter (pre meranie rozmerov)
 • Magnetofón, diktafón z mikrofónom
 • Geigerov prístroj na meranie rádioaktivity
 • Detektor kovov
 • Virguľa
 • Vrecká z umelej hmoty na vzorky obilia s nálepkami na ich označenie
 • Dózy alebo vrecká na vzorky pôdy
 • GPS navigátor (za účelom určenia zemepisných súradníc kruhu)

 

Ešte pred vstupom odfoťte každý detail. Kamera či foťák musia byť pred vami skôr ako všetko poškodíte nohami. Dôležité detaily sú okraje, stred kruhu a poloha obilia.

Podvod sa dá celkom ľahko rozoznať:

 

                                                               Pravé kruhy                                    Falzum

Vír

zreteľná forma

špirálová, nie je lebo je nečistá

Rôzne polohy obilia

existujú

neexistujú

Pradena, prepletenie

existujú

neexistujú

Steblá

ohnuté, zakrivené, stlačené na plocho, rastú naďalej vodorovne

polámané, klasy zlomené alebo poškodené

Okraje

čisté prevedenie

roztrepané

Forma

mierne eliptická

presne kruhová, alebo výrazne nepresná (väčšinou výrazy na vnútornom okraji)

Poloha stredu špirály

normálne nie je v strede kruhu

presne v strede kruhu

Typ formácie

všetky typy

obmedzene

Poškodenie pôdy

žiadne

časté diery, alebo malé prehĺbeniny v strede kruhu

Ornica

nepoškodená

pošliapaná

Stav obilia

nepoškodený

stopy, otisky nôh

Rádioaktivita

áno

nie

Prútkarsky efekt – z nášho hľadiska nepodstatný, ale ak ovládate, prečo nie...

áno

nie

Zmeny

nafúkle kolienka v steblách a deformované semená

bezo zmien

Elektromagnetické zvuky

áno

nie

Stupeň informovanosti

cca 10%

veľká publicita

Entomologicke zistenie

organizmy, hmyz a pod.-živé

neživé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím viac detailov uvádzaných zmien sa vyskytuje v prostrednom stĺpci tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa jedná o pravý kruh. Je veľmi nepravdepodobné, že sa vyskytnú všetky známky naraz. Zaprotokolujte výsledok svojej práce a to bez predčasného hodnotenia.

Zakreslite vnútornú štruktúru, polohu obilia, smer poľahu, premerajte kruh, odoberte vzorky pôdy a obila.

Spôsob odberu vzoriek:
- Na účely testovania je potrebné z obilného stebla oddeliť odstrihnutím koreň tesne nad zemou.
- Steblo je potrebné rozdeliť rozstrihnutím uprostred medzi kolienkami na tri časti. Stena stebla v rozsahu 5 - 8 cm pod kolienkom a 5 - 8 cm nad kolienkom nesmie byť poškodená.
- Z obilného stebla tak vzniknú po odstránení koreňa tri segmenty s kolienkami uprostred o dĺžke 10 - 15 cm.
- Každá vzorka je tvorená počtom desiatich stebiel, rozstrihnutými na tri časti, s kolienkami uprostred.

 

Upozornenie: nikdy nevkladajte dva vzorky do jednej nádoby alebo vrecka.

Položte magnetofón – diktafón na zem a určitú dobu nahrávajte. Ihneď si nahrávku prehrajte, ak ste zaznamenali určité zvuky – nahrávajte ďalej.

Kruh opustite tou istou cestou akou ste do neho prišli.

Zistite si z tlače alebo z okolia od miestnych ľudí, či nebolo v predchádzajúcej noci pozorovane UFO, zvláštne svetlá či iný neobvyklý úkaz.

Uveďte druh obilia a presnú polohu piktogramu zakreslite najlepšie na mapu. Priložte majiteľa pozemku, dátum objavu, počasie v dobe vzniku, stav pôdy (suchá, vlhká), výšku a zrelosť obilia.

Vaše pocity (čo ste v kruhu cítili).

Vzorky označte písmenami:

A-pre vzorku zo stredu kruhu

B-pre vzorku z vnútorného okraju kruhu

C-pre vzorku z blízkosti vonkajšieho kruhu

D-pre kontrolnú vzorku zo vzdialenosti cca 50 -100m od kruhu

-Vzorky v papierových vrecúškach, označených písmenami A, B, C, D je potrebné vložiť do igelitového obalu a s tým do poštovej obálky.
- Vzorky treba odoslať čo najskôr po odbere.
-Do doby odoslania nesmú byť vzorky vystavené vyššej teplote
-Spolu so vzorkami je potrebné priložiť sprievodný list s orientačným nákresom piktogramu, údajmi o jeho vzniku a zemepisných súradníc a kontaktom na osobu, vykonávajúcu odber vzoriek.

Interný materiál pre členov SAVPJ.
Nepredajné !
Akékoľvek práva na šírenie , kopírovanie alebo iné rozširovanie tohto materiálu sú vyhradené !


Vydal: Klub psychotroniky a UFO Plzeň , 320 22 , Borská ul 19 , ( Hotel Victoria ) , kpufo@atlas.cz
IČO : 45334871
Plzeň , 2005

 

Obsah :

 

1. Pracovný postup pri prieskume agrosymbolov

 

2. Návod k prieskumu agrosymbolov

 

3. Hypotézy o vzniku, zmyslu a pôvodu agrosymbolov

 

4. Tlačivo na zaznamenanie informácií z prieskumu agrosymbolov


Pracovný postup pri prieskume agrosymbolov

 

Metodiku prieskumu agrosymbolov možno rozdeliť na:

 • fázu prípravnú
 • fázu bezprostredného prieskumu a
 • fázu vyhodnotenia výsledkov a analýzy informácií.

Prípravná fáza zahŕňa najmä: zostavenie pracovnej skupiny, jej vybavenie technickými prostriedkami prieskumu a doprava na miesto výskytu agrosymbolov.

Úspešnosť tejto fázy závisí na vytvorení fungujúcej informačnej siete, včasnosti prenášaných informácií a vybavenie pracovnej skupiny zodpovedajúcimi telekomunikačnými prostriedkami..

Bezprostredný prieskum predstavuje zmeranie, topografické spracovanie, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie. Zároveň, podľa stupňa technického vybavenia nasleduje radiologický, magnetometrický, biologický, entomologický popr. i zdravotnícky prieskum prítomných svedkov, ďalej zber vzoriek rastlín, pôdy a hmyzu. Ďalej zahŕňa aj obhliadku okolia, získanie informácií od prítomných svedkov a obyvateľov blízkych obcí za účelom zistenia výskytu anomálnych javov. Táto fáza pokračuje aj prieskumom v ďalších dňoch, popr. po celú dobu existencie agrosymbolov. Fáza je závislá na technickom vybavení pracovnej skupiny, aj na odbornosti ich členov a najmä na ich časových a dopravných možnostiach.

Fáza vyhodnotenia znamená sústredenie získaných informácií vlastných i od ďalších bádateľov. Predstavuje rozbor informácií dochádzajúcich z ďalších inštitúcií, napr. výsledky prieskumu vzoriek, odpovede na otázky miestnych činiteľov, svedkov a odborníkov rôznych profesií, napr. pre geologické zhodnotenie podložia, atď. Fáza zahŕňa štúdium literatúry, najmä regionálnej histórie danej lokality, štúdium povestí a tradícií, ďalej príslušnej vlastivednej literatúry, štú-dium mapového materiálu a pod.

Pre informovanie verejnosti o základných požiadavkách na prieskum agrosymbolov bol zosta-vený jednoduchý a všeobecný postup, podľa ktorého možno v prípade potreby vykonať potrebné šetrenie.

Na podrobné zaznamenanie informácií z prieskumu slúži tlačivo, ktorý z tohto postupu vychádza.

Tlačivo na zaznamenanie informácií z prieskumu agrosymbolov

Významnou pracovnou pomôckou pre bádateľov zameraných na prieskum agrosymbolov je katalogizačný záznam o jednotlivých prípadoch ich výskytu.

 Dôležitosť tlačiva spočíva jednak v tom, že ukazuje vedľa postupe možného prieskumu týchto úkazov aj veľké výskumné možnosti, ktoré štúdium tohto problému poskytuje.

Po druhé, starostlivo vyplnené tlačivo o každom jednotlivom agrosymbole sa stáva nejcennej-ším dokumentom pre ďalší, neskorší prieskum budúcich bádateľov a výskumníkov.

Riadne vyplnené tlačivá sa stávajú podkladom pre seriózne vypracovanie evidencia agrosym-bolu a pre prieskum ich podstatných znakov a stránok.

Úplné spracovanie a vyplnenie tlačiva predpokladá veľmi intenzívnu a časovo náročnú čin-nosť, ktorá u mnohých prípadov doteraz nebola úplne dokončená. V určitých prípadoch ide len o vyplnenie torzovité, dané možnosťami bádateľov i úplnosťou technického vybavenia. Ale aj takéto informácie sú dôležité. Nemožno len spoliehať na údaje z bezprostredného prieskumu, veľmi dôležitou je aj činnosť zberu dát z literatúry i neskoršieho, následného šetrenia a štúdia.

Pri zostavovaní tlačiva bola vzatá do úvahy možnosť a spracovanie výpočtovou technikou. Ide o dotazník, ktorý bol kolektívne spracovaný Slovenskou Asociáciou Výskumu Paranormálnych Javov, a prerokovaný s ďalšími bádateľmi. Vychádza však predovšetkým z praktického prieskumu agrosymbolov počas uplynulých rokov, ktorú SAVPJ vykonávala.

 

 

 

 

Návod k prieskumu agrosymbolov

 

Ak sa dozviete o výskyte kruhov a obrazcov v obilí (priamo, zo styku s ľuďmi, alebo aj z miestnej tlače), uvedomte neodkladne členov Slovenskej Asociácie Výskumu Paranormálnych Javov na nižšie uvedených telefonních číslach či e-mailu. Oznam prosím neodkladajte, významne tým prispejete k včasnému zachyteniu potrebných informácií. Telefonicky prosím udajte :


 1. Miesto obec, u ktorej k objavu došlo.
 2. podrobný popis cesty, komunikácie k obrazcu, orientačné body v okolí
 3. dátum, hodina objavenia  
 4. tvar obrazca, základné rozmery, druh plodiny
 5. Vaše meno, adresu, tel. spojenie, ako ste sa o výskytu dozvedeli. Pochopiteľne uvítame aj ďalšie poznatky.

Potom sa rozhodne, ktorá naša skupina vykoná podrobný prieskum. Pochopiteľne Vás tým nijak neobmedzujeme a uvítame, pokiaľ bude obrazec vo Vašej blízkosti, keď vykonáte prvotné zaistenie základných údajov a zadokumentovanie prípadu. Cestovné, popr. ďalšie výdaje (zhotovenie fotografií, atď.) Vám oproti zaslaným dokladom uhradíme. Nespoliehajte sa na správy, že obrazce už skúmali "nejaký odborníci". U kruhov sa vyskytuje rada hochštaplerov a samozvaných expertov, ktorým ide len o to, ako by sa za pomoci tohoto javu zviditeľnili, bez akéhokoľvek prínosu pre skutočnú bádateľskú činnosť. Nedajte sa tiež ovplyvniť správami, že ide o falzifikáty – túto skutočnosť môže preukázať len laboratórny prieskum rastlinného tkaniva.

 1. Miesto obrazca zakreslite do podrobnej mapy (min. turistickej 1:100.000), nakreslite plánoček okolia (vzdialenosť a smer k okraju poľa, k ceste, atď.)
 2. Zmerajte všetky rozmery obrazce (s min. presnosťou na 0,5 m) – priemery kruhu v smere sever – juh, východ – západ, vychýlenie stredov, dĺžka a šírka obdĺžnikov, vzdialenosti jednotlivých obrazcov, kruhov, obdĺžnikov, atď., od seba, atď. Pri merení zložitejších obrazcov je najlepšie vychádzať z jedného bodu (napr. stredu centrálného kruhu) a vzdialenosti okrajov, stredov ďalších obrazcov stupňovite načítať. Nezabudnite zaznamenať azimuty k orientačným bodom. Pozor ! Pokiaľ sa prieskum vykonáva skoro po vzniku, môže sa prejeviť magnetická anomália – skontrolujte, či v obrazci buzola ukazuje rovnako ako mimo nej.
 3. Vyhotovte fotografiu - mimo obrazec (z výšky, zo vzdialenosti, pri okrajoch), vo vnútri (okraje, stred, detaily), to isté aj videokamerou, pokiaľ ju vlastníte. Pozor: niekedy môže dôjsť k poškodeniu videokamery - preto s ňou do obrazca radšej nevstupujte.
 4. K zisteniu pravosti obrazca je nutné zaistiť vzorky rastlinného tkaniva – min. 10 cm časti stonku rastlín z rôznych častí obrazca (zo stredu, okrajov, a pod.) a kontrolné vzorky zo vzdialenosti min. 50 m od obrazca. Vzorky starostlivo označte, aby nedošlo k zámene. To isté vykonajte pre skúšku klíčivosti - z každého miesta, (vrátane kontrolných) je nutné min. 50 zŕn.
 5. Ďalej zistite podľa Vašich možností: kedy a kým bol obrazec objavený, za akých okolností, či si niekto z okolia nevšimol niečoho zvláštneho, či iných anomálnych úkazov (vrátane mena a adresy svedka)
 6. Vítame aj ďalšie informácie, ktoré sa Vám podarí získať – funkcia a spoľahlivosť prístrojov v obrazci, rôzne merania (radiačná úroveň), vykonanie zvukových nahrávok, príjem a vysielanie rádiového signálu atď.

Potrebné vybavenie: písacie potreby, tlačivo SAVPJ, potreby na meranie vzdialeností – pásový meter 30 m (pokiaľ nemáte, aspoň dvojmeter), buzola, GPS navigátor, turistická mapa 1:100.000, fotoaparát, (videokamera), nálepky, mikrotenové sáčky a nožnice na odber vzoriek.

Poznatky podrobne zaznamenajte a s fotografiami bezodkladne zašlite na našu adresu. Poštovné Vám obratom uhradíme. Uvítame, keď zostavíte vlastnú bádateľskú skupinu, prípadne keď prispejete k rozšíreniu tohoto postupu.

 

Z výsledkov prieskumu predchádzajúcich rokov vznikla publikácia ..................... – názory, objavy, hypotézy. Svojou činnosťou sa môžete stať spoluautormi ďalších vydaní.

Hypotézy o vzniku, zmyslu a pôvodu agrosymbolov

Svojou neuveriteľnosťou sa pravda zbavuje možnosti, aby byla poznaná

Herakleitos

 

Hypotézy o pôvodu a zmyslu agrosymbolov sú vyslovované častejšie,  bez toho, že by k akémkoľvek výskumom a bádania vôbec došlo. Môžeme ich rozdeliť na hypotézy, snažicich sa vysvetliť vznik agrosymbolov, a na hypotézy o ich zmyslu a obsahu.

 

1. Hypotézy o technologií vzniku agrosymbolov

 

1. 1. Mechanické spôsoby

 

1.1.1. Poľahlé obilie

 

Zvláštny spôsob poľahlého obilia sa najprv snažili vysvetliť  názormi, že sa jedná o celkom prirodzený vplyv, ktorý vytvára náhodou kruhový tvar. Tento názor, veľmi skoro opustený pre svoju nezmyseľnosť, si však našiel aj po dvaciatich rokoch v ČR svojich zástancov. ("Polehlé obilí je v celé republice, a že zrovna v západních Čechách je do kruhu, o to se někdo stará," povedal ing. Bohuslav Maleček, riaditeľ plzenského planetária, denníku Práce.)

 

1.1.2. Vzdušné víry

 

Stočenie stvolov rastlín do jedného smeru, charakteristického  víru, tvoriacich špirálu, či už ľavo – alebo pravotočivú, viedlo ku skorému vysvetleniu, že kruhy v obilí vytvárajú obyčajné vzdušné víry. Tento názor neskôr rozviedol anglický fyzik dr. G. Terrence Meaden vo svojej knihe "The circles efect and its mysteries", London 1984 ("Efekt kruhov a jeho záhady"). Ten vysvetľuje existenciu agrosymbolov elektrizovanými vírmi, hlavne plazmovými, v nich určité percento atomov a molekúl vzdušnej hmoty a vodných pár je ionizovných. Vzdušné víry nasávají do seba prach, unášají ju so sebou a ten sa stáva elektricky nabitým. Vzniká tým tak rotujúca plazma, ktorá spôsobuje nielen poľahnutie obilia, ale aj ďalšie elektrostatické úkazy. To sú tiež zodpovedné za zvukové javy, ktoré sú spôsobené existenciou elektrických nábojov a ich pohybom.

 

Japonský vedci v roku 1992 v laboratóriu simulovali vzdušné víry  a výsledok údajne potvrdil hypotézu – obilné kruhy sa poskladali presne tak, ako je tomu u obilných kruhov. (12)

 

1.1.3. Vplyv zvierat

 

Medzi ďalšie vysvetlenie, snažiac sa o "prirodzený" výklad vzniku agrosymbolov, patrí názor, že obrazce vytvárajú dookola pobiehajúci ježkovia, jelene či zajace.

 

1.1.4. Technické prostriedky

 

Vyskytli sa aj názory, že obrazce vytvárajú vrtuľníky, či už  klasicky pristávajúce do obilia, alebo že kruhové obrazce vznikajú otáčaním rotoru vrtuľníka, otočeného hlavou dolu (!). Názor dokladá nielen to, že autor nikdy neletel vo vrtuľníku, ale že nemá poňatia o možnostiach tohoto prostriedku. Čo sa týka prvého názoru, kruhy sú najrôznejších rozmerov, pričom rotory vrtuľníkov zas nie. Na druhej strane, vrtuľníky schopné výkruta síce existujú, ale môžu ich vykonávať len vo veľkých výškach. Výkrut však patrí medzi vysoko riskantné akrobatické manévre, ktoré vykonávajú vysoko výkonné vojenské stroje len na aerosalónoch alebo priamo v bojových operáciách. Každopádne sa také stroje v SR nevyskytujú.

 

Podľa teórie Miroslava Kozla (bývalého leteckého technika zo  Zlína) teleso padajúce do atmosféry z kozmu (napr. zanikajúce družice, stupne nosnej rakety, meteority a i.) vytvára prstence vzduchu s prímesmi spálených kovov a s výskytom statickej elektriny, ktoré pri rotácii vyvolávajú hvizd. Prstenec v blízkosti zeme potom stredom čerpá vzduch smerem dohora, takže steblá poľnohospodáskych kultúr smerujú dovnútra kruhu. (63)

 

1.1.5. Zámerné pôsobenie človeka

 

Zo vznikom nového fenoménu sa objavili aj ľudia, vydávajúci sa za jeho výhradných autorov. Tak napr. Fred Day, anglický dôchodca, sa "priznal", že kruhy vyrába už 47 rokov, pretože sa považuje za umelca a až teraz si jeho práce niekto všimol. Veľmi známi sú dvaja dôchodcovia, Doug Bower a David Chorley, ktorí sú médiami stále pripomínané. V Nemecku sa za autorov kruhov označili dvaja študenti, rovnako ako v Maďarsku.

 

1.1.6. Dôsledok pristátia UFO

 

Ide vlastne o prvotné názory, stále sa opakujúce po objavení nových obrazcov kdekoľvek na svete, najmä médiami. Spájajú agrosymboly s pristátím alebo iným pôsobením UFO.
Mechanické spôsoby vysvetľujúce vznik agrosymbolov neobjasňujú jednak kľúčový fakt ich existencie - deformácie rastlín. Neobjasňujú ani ďalšie anomálie na miestach agrosymbolov. Názory opierajúce sa o vieru a iné prirodzené vplyvy neobstoja najmä v prípadoch, kedy sa začínajú objavovať zložitejšie geometrické útvary. Tiež ostré okraje agrosymbolov sú s týmito názormi v rozpore. Podobné názory možno teda vylúčiť - agrosymbolov by sa navyše vyskytli už skôr.

 

2. Chemické pôsobenie, hnojivá, huby

 

Profesor Karl Sommer, odborník na výživu rastlín, uvádza, že "v každej poľnohospodárskej príručke je uvádzaná finta, ako nechať na poli vyrásť ľubovoľný obrazec. Na jar sa v žiadanom tvare rozptýlia vysoké dávky dusičnanov. Nadmerne hnojená steblá rastú príliš rýchlo. Znižuje sa tak ich stabilita a všetky v rovnakej výške ako na povel rýchlo zahynú. "(61) Tento názor však nevysvetľuje náhly vznik agrosymbolov a je preto absolútne nezmyselný. Možno ho len aplikovať na niektoré druhy kruhov v tráve (kap. 10).
 

V knihe J. Fleissig (74) sa uvádza aj názor, že kruhy môžu spôsobovať huby. Vychádza pritom z poznatku, pochádzajúcich z amerických a kanadských lesov, kde lesný porast vraj má odlišnú farbu, a to na rozsiahlych kruhových plochách. Nie je však jasné, ako autor mohol tento vcelku prirodzený poznatok aplikovať na náhle deformované obilie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textové pole:  Slovenská Asociácia Výskumu Paranormálnych Javov

Hlohovec

 e-mail : info@savpj.org  www. savpj.org

 

 

Návod k prieskumu agrosymbolov a tlačivo na zaznamenanie informácií

 

1. Lokalita (obec, okres)

 

2. Pole (majiteľ)

 

kultúra

 

 

3. Agrosymbol

objavený dňa:

 

vznik dňa:

 

pravdepodobne:

 

objavený kým (jmeno, priezvisko, adresa, tel.)

 

 

4. Dátum prieskumu

 

počet dní po vzniku

 

po objavení

 

 

5. Tvar agrosymbolov

 

Postup a pokyny : zmerajte všetky rozmery obrazca (s min. presnosťou na 0,5 m).

Na zvláštny list zakreslite náčrt obrazca, kde zaznamenajte: všetky namerané rozmery, u kruhov priemery v smere sever – juh, východ – západ, smery, vychýlenie stredu, dĺžka a šírka obdĺžnikov, vzdialenosti jednotlivých obrazcov, kruhov, obdĺžnikov, atď. od seba.

Pri meraní zložitejších obrazcov vychádzajte z jedného bodu (napr. zo stredu centrálneho kruhu) a vzdialenosti okrajov, stredov ďalších obrazcov stupňovite načítať s azimutmy smerov meraní.

Zorientujte obrazec podľa svetových strán, zaznamenajte azimuty k orientačným bodom, naznačte sklon terénu, smer zaľahnutia rastlín.

Pozor ! Pokiaľ sa prieskum vykonáva skoro po vzniku, môže sa prejaviť magnetická anomália – skontrolujte, či v obrazci buzola ukazuje rovnako ako mimo nej.

 

6. Situačný plán lokality

 

- miesto obrazca zakreslite do podrobnej mapy (mapa 1: 50.000, min. 1:100.000), na zvláštny list nakreslite plánoček okolia (vzdialenosť a smer k okraji poľa, k ceste, k stožiarom vys. napätia, atď.) a oboje priložte k dotazníku.

 

7. Odoberávanie vzoriek rastlín

 

Pre účely testovania je potrebné odobrať vzorky rastlinného tkaniva. Ide o vzťažný bod prie-skumu pre stanovenie pravosti agrosymbolov!

Z každého obrazca je potrebné odobrať tri vzorky. Každá vzorka je tvorený počtom desiatich stebiel. Tie odoberte:

1. zo strednej ľahnutej časti

2. z okrajovej časti tesne pri obvode obrazca (v miestach, kde je istota, že obilie nebolo zašliapané).

3. z okolitého, nepoľahnutého porastu (z miesta vzdialeného min. 50 m od poľahnutých častí).

Celkovo je teda nutné zobrať minimálne 30 stebiel.

Každé steblo je potrebné oddeliť od koreňa – odstrihnutím tesne nad zemou.

Nadzemnú časť rozdeľte ďalej rozstrihnutím na tri časti - po 10 cm dĺžky stonky, tj na každej strane od kolienka po 5 cm, nesmie byť poškodená (prelomená, atď).

Rozstrihané steblá, tvoriace každú vzorku sa musia vložiť do samostatného papierového vrecka a označiť.
Vzorka zo strednej časti piktogramu sa označuje písmenom A.

Vzorka z obvodovej časti piktogramu sa označuje písmenom B.

Vzorka kontrolný z okolitého stojaceho porastu sa označuje písmenom C (control).


Ďalej mimo to si všímajte a odoberte: zaujímavo deformované steblá (ohnutie, skrútenie stebiel). Prezrite kolienka poľahnutých rastlín, odoberte viditeľne popraskané a opálené (najmä v dotyku a kríženie jednotlivých obrazcov, alebo pri prvom rade nepoľahnutých rastlín na okrajoch. Tieto vzorky označte D, E, F ... atď.

Miesta odberu všetkých vzoriek zaznamenajte do plániku agrosymbolov.

 

8. Odber vzoriek klasov (zŕn) v agrosymboloch a kontrolnej vzorky z okolia

Odoberte 50 klasov z každého miesta obrazca, viď. Vz.č.1 až Vz.č.7 a jednu kontrolnú vzorku 50-tich klasov aspoň 50 metrov od obrazca (Vz.č.8).

Klasy z každej plochy, napr. poľahnutého medzikružia, odobrať, nie z jedného miesta, ale rovnomerne z celej plochy tak, aby vznikla reprezentatívna vzorka z každej poľahlej aj nepoľahlej plochy agrosymbolu.

Každá vzorka (Vz.) musí byť samostatne uložená, najlepšie v papierovom (látkovom) priedušnom sáčku.

Každý sáčok, s obsahom vzoriek 50-tich klasov, musí byť starostlivo označený.

Etiketa na sáčku musí obsahovať dátum vzniku obrazca, lokalitu, dátum odberu vzorku a označenie, o akú vzorku sa jedná, napr. Vz.č.1.

K vzorkám je potrebné priložiť orientačný plánoček, poprípade nákres (viď.)

Zrno v klasoch musí byť pri odbere suché a zrelé - (má pevnú konzistenciu, vzniknutú vyparením prebytočnej vody, porast má žltú farbu, kolienka tmavnú a postupne odspodu zasychajú).

Pokiaľ sú klasy vlhké, napr. vplyvom dažďa, je nutné ich dosušiť, najlepšie prirodzeným spôsobom. (Teplota pri sušení nesmie prekročit 40°C).

 

9. Fotodokumentácia

 

vykonajte:

- mimo obrazec (celkový pohľad, z výšky, zo vzdialenosti, pri okrajov)

- vo vnútri (okraje, stred, detaily), to isté aj s videokamerou, pokiaľ ju vlastníte.

Pozor : niekdy môže dôjsť k poškodeniu videokamery - preto s ňou do obrazca radšej nevstupujte.

Fotografie priložte k dotazníku, popr. ju zašlite v el. podobe na diskete, CD-ROM, na e-mail.

 

10. Podrobný prieskum obrazcov

 

entomologické zistenia

organizmy, hmyz, atď.

stav :

cudzie predmety

kovové, a iné úlomky…

 

iné zistenia

 

       

- uhynulý, prichytený hmyz ku steblám, hlavne v strede obrazca odeberte do krabičky s vatou

- zaistite všetky cudzie predmety (kovové a iné úlomky)

 

11. Podrobný prieskum – zaškrtnite

 

vír

zreteľná forma

špirálový alebo nie je

rôzne polohy obilia

existujú

neexistujú

pradena, prepletený

existujú

neexistujú

steblá

ohnuté, zakrivené, stlačené naplocho

polámané, klasy zlomené

forma

mierne eliptická

presne kruhové, nepresné

okraje

čiste vykonaná

roztrepané

poloha stredu špirály

nie je strede kruhu

presne v strede kruhu

poškodenie pôdy

žiadne

diery, priehlbiny, stopy obuvi

stav obilia

ľahko nad zemou, našuhorené

pošlapané, zlomené, udusané

- z neprítomnosti niektorých znakov však nemožno usudzovať na pravosť obrazca, zvlášť pokiaľ je prieskum vykonaný dlhšiu dobu po objavení a potom, čo na obrazec vstúpilo väčší počet ľudí.

 

12. Merania:

 • magnetickej odchýlky

 

vo vnútri obrazca

mimo obrazec

 

 

 

- prístroj (*) buzola, stab. kompas, magnetometer typ……

 

 • rádioaktivita

- vo vnútri obrazca

 

 

 

 

- mimo obrazec

 

 

 

 

Pozn.: miesta meraní označte na plánku (jednotky: mikro Sv/h)

 

 • príjem rádiosignálu

 

vo vnútri obrazca

mimo obrazec

 

 

 

- prístroj, typ : …………………………………………………

 

 • vysokofrekvenčné žiarenie

 

vo vnútri obrazca

mimo obrazec

 

 

 

- prístroj, typ ……………………………………………….

 

13. Ďalšie poznatky z prieskumu:

 

Počasie

- pred objavením

 

počas prieskumu

 

 

14. Druh pôdy – zaškrtnite

 

piesočnatá

hlinito-piesočnatá

piesočnato-hlinitá

hlinitá

ílovito-hlinitá

ílovitá

íl

15. Predchádzajúca aktivita anomálnych síl (UFO, apod.)

 

meno svedka

adresa, tel. kontakt

dátum a stručný popis javu (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) - na podrobné zaznamenanie použite konkrétný dotazník SAVPJ (viď. web SAVPJ)

 

16. Miestne kontakty

 

meno, priezvisko

adresa

telefón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Postup sledovania

 

dátum, hodina

meno, organizácia

popis činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Poznatky, závery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebné vybavenie: písacie potreby, tlačivo SAVPJ, potreby na meranie vzdialeností – pásový meter 30 m (ak nemáte, aspoň dvojmeter), buzola, GPS navigátor, turistická mapa 1:50.000 (1:100.000), fotoaparát, (videokamera), nálepky, sáčky a nožnice na odber vzoriek, 2 – 3 krabičky, vata.

 

Poznatky podrobne zaznamenajte a vzorky s fotografiami bezodkladne zašlete na adresu Slovenskej Asociácie Výskumu Paranormálnych Javov. Poštovné Vám obratom uhradíme.

Slovenská Asociácia Výskumu Paranormálnych Javov, .............................. Hlohovec

3. Vplyv podložia

Podľa ďalších názorov sa pod zemou môžu skrývať akési stavby, ktoré tu vytvorili naši predkovia. Ich pozostatky môžu mať vplyv na rastlinstvo, čo využíva napríklad letecká archeológia, ktorá registruje rozdiely vo vzraste a sfarbení rastlín. To však rovnako ako v predchádzajúcom oddiele možno čiastočne aplikovať u kruhov v tráve a nie u náhle vzniknutých agrosymbolov, ktoré by sa tak tu museli vyskytovať stále.

 

4. Pôsobenie neznámych energií

 

Podstatou agrosymbolov je údajne podľa zistení bádateľov Roya Duttona pravidelný matematický zákon, model, na základe ktorého sú vytvorené všetky obrazce. Navyše sa domnieva, že vplyv, ktorý obrazce vytvára, prichádza z výšky po bližšie neurčenom lúči. Ide vraj údajne o nejakú formu elektromagnetickej energie alebo o doteraz nové formy energie, v ktorých by hralo výraznú úlohu gravitačné žiarenie. Odvoláva sa informácie talianskeho fyzika G.D. Palazziho z Rímskej univerzity, ktorý uvádza, že existuje možnosť skorého získania mikrovlnného gravitačného žiarenia zo synchrotrónu, čo je zariadenie, ktoré urýchľuje častice do rýchlosti blízkej rýchlosti svetla. (10) Ďalší bádateľ, Pat Delgado zastáva názor, že obilie je poskladané vplyvom akejsi energie, ktorá každej rastline "nariadi", kam sa má položiť. (10)

 

 

5. Agrosymboly sú spoluvytvárané psychoenergetickými procesmi

 

V poslednej dobe sa prezentuje tiež názor, že na vznik obilných piktogramov majú vplyv aj psychoenergetické prejavy ľudí, popr. zvierat alebo iných živých organizmov. (78)
 

Tento názor, aj keď znie veľmi zaujímavo, nemožno ani nazvať hypotézou, pretože nevyplýva zatiaľ zo žiadneho rozumného predpokladu či objaveného náznaku nejakej súvislosti. Opiera sa iba o názor, že je možné dopredu určitou mentálnou aktivitou ovplyvniť tvar agrosymbolov, ktoré ešte len vzniknú.
 

Názor je však principiálne nedokázateľný. Znamenal by vykonať psychologický prieskum u stoviek a tisícov ľudí, pohybujúcich sa v lokalite vzniku agrosymbolov a zistiť ich dispozície či spôsoby možného vplyvu psychického prežívania na vznik tejto prírodnej anomálie. Ako také dispozície zistiť u prítomných, v prírode voľne sa pohybujúcich zvierat, je záhadou.
 

Ovšem predpokladať, že obyvatelia, žijúci v okolí výskytu agrosymbolov majú psychické prežívanie odlišné od ostatnej ľudskej populácie v republike či vo svete, je absolútne nezmyselné.

 

6. Agrosymboly sú produktom novej energetickej siete Zeme

 

Je známe, že planéta Zem je pretkaná sieťou, ktorou vedie istá bežne nevnímateľná energia, ktorá sa navonok prejavuje jednak magnetickými anomáliami, a podľa ďalších názorov aj rôzny-mi prienikmi cudzích substacií a objektov (UFO) i bytostí a to za zatiaľ neidentifikovateľných podmienok. O poznanie a popísanie tejto siete v planetárnom merítku sa pokúsili ruskí vedci pri vytvorení ikosaedrododekaedrické sústavy Zeme (ID-SZ), jednak Američan Sanderson. V miestnom meradle možno zachytiť túto sieť ako líniu "ley-lines" a sledovaním týchto línií a síl v nich sústredených sa zaoberala geomantia a čínske učenie o dračích žilách. Priesečníky týchto síl sa pokúšali naši predkovia využívať, napr zasadením menhiry do silového prúdu, popr. postavením iných stavieb (kromlechy, svätyne atď). Tieto miesta ďalej využívali kresťania, ktorí na nich postavili svoje chrámy, kostoly a kaplnky a tak možno aj dnes vedenie tejto energie dešifrovať. Udáva sa, že demaskujícím znakom je zasvätenie kultových stavieb, najmä tým svätcom, ktorých atribútom je drak (sv. Jurají, sv. Markéta, sv. Michal). Určité body boli počas významných dní, na to určených, posilňované ďalšími mentálnymi praktikami (slávnosti v dňoch slnovratu, a i.). Zemskú či vesmírnu energiu, koncentrovanou na určitých miestach by tu bolo možné čerpať či inak využívať, čo umožňovalo kňazom konať zdanlivo nadprirodzené činy.
 

Bolo preto zisťovalo aj zasvätenie kaplniek, kostolov a chrámov v okolí výskytu agrosymbolov v SR a ich zasvätenie porovnávané s inými lokalitami.
 

Ako udávajú zahraničné zdroje, kruhy a obrazce v obilí sú umiestnené na "lúčových čiarach" vychádzajúce z týchto svätýň.
 

Ako sa ukázalo už pri prvom obrazce - kolineckého kruhu - je umiestnený na spojnici medzi dvoma kostolmi (v Kolinci a Mlázovy) a leží priamo v mieste zlatého rezu tejto priamky (obr. 1). Ak by sa preukázala podobná súvislosť aj u ostatných agrosymbolov a tie by boli rozmiestnené na spojeniach kresťanských chrámov a kaplniek, popr. medzi miestami, ktoré sú známe ako praveké sídliská, znamenalo by to, že rozmiestnenie nie je náhodné a miesta výskytu agrosymbolov tvorí akýsi vnútorný systém. Faktom, ktorý podporuje túto myšlienku je skutočnosť, že zo 14 agrosymbolov v roku 1994 je možné vytvoriť 4 priamky, z ktorých každá prepojí min. 3 body. Pravdepodobnosť prepojenia takého počtu bodov priamkami, je presne 1,1%. (Pozri prílohu č. 18).

 

Energetická sieť línií "ley-lines" je však našou civilizačnou činnosťou a samotnou výstavbou, vrátane zrušením mnohých kultových stavieb veľmi porušená. Nedochádza ani k obnoveniu slnovratných ani iných rituálov k mentálnemu posilňovaniu tejto siete.
 

Môžeme sa teda domnievať, že agrosymboly sú produktom tejto energetickej siete a spôsobom jej prejavu. Naznačovali by tomu aj prítomné magnetické anomálie, ktoré však po niekoľkých málo hodinách miznú. Zreteľnú súvislosť ukazuje aj minuloročný agrosymbolov pri Netovíc u Slaného v okrese Kladno (CC.94.15.ČR.KL). Kruh, z neho vystupoval dvojitý kanál ukončený rovnoramenným trojuholníkom - táto šípka smerovala priamo na kaplnku, ktorá mala byť zmenšenou kópiou tzv Božieho hrobu v Jeruzaleme. Tú u Slaného vystavil v 18. storočia gróf Martinic, známy člen slobodomurárskych a iných okultných organizácií, v ich učení sa poznatky o energetickej sieti uplatňovali od nepamäti.
 

Slabinou tejto hypotézy je nemožnosť zistiť u všetkých agrosymbolov ich presné zaradenie do siete - mnoho kultových a iných stavieb bolo zničených, mnohé praveké svätyne doteraz neboli archeologicky zistené. Ďalším problémom je otázka, prečo sú doteraz agrosymboly tak lokálne obmedzené na južnom Anglicku a teraz na Čechy. Môžeme sa len domnievať, že obnova tejto energetickej siete vyjde práve z týchto miest a bude sa postupne rozširovať po celej zemeguli.

 

Podľa názoru z publikácie (10) pôsobí inteligentná sila zhora na zemskej energie a vytvorí vzor, podľa ktorého sa potom poskladajú obilné steblá. Až potom akási podzemná sila spustí tento proces.

 

7. Agrosymboly vznikajú ako dôsledok skúšok s bezdrôtovým  prenosom energie po akomsi mikrovlnovom lúči

 

Podľa zistených faktov a možných súvislostí sa možno domnievať, že agrosymbolov vytvára jednak nejaká určitá rozumná sila, avšak tá nie je tak úplne nezávislá na iných prírodných procesoch.
 

Pri uvedomenie si faktu, že agrosymboly vznikajú už od roku 1972 v južnom Anglicku, je nemysliteľné, že by rôzne agentúry ovládajúci rad prieskumných prostriedkov nimi nezisťoval pôvod a vznik obrazcov. Či už máme na mysli NASA, CIA, ministerstva obrany veľmocí, atď musíme konštatovať, že pri úrovni družicových prieskumných prostriedkov nie je problémom, pri zameraní na určitú oblasť, zisťovať hodnosť vojaka, alebo aj prečítať titulky novín. Zdá sa preto nemožné, že by sa tieto a podobné inštitúcie od 70. rokov nepokúšali zisťovať pôvod a vznik agrosymbolov, zvlášť, keď sa objavujú v rovnakých lokalitách každé leto rok čo rok. Ak teda vznik agrosymbolov je sprevádzaný napr vyžarovaním v akejkoľvek časti spektra, popr. sa prejavuje inak (magnetické anomálie) a koniec koncov predstavuje aj opticky značne rozmernú oblasť, museli tieto satelitné prieskumné prostriedky ich vznik zaznamenať. Prečo doteraz nedošlo k odhaleniu ich podstaty, je otázkou. Ponúka sa tak názor, ktorý sa už vyskytol a ktorá získava čoraz viac prívržencov. Ide o hypotézu, že vznik agrosymbolov je dôsledkom skúšok diaľkového prenosu energie, napr za pomoci mikrovlnného lúča. Agrosymboly by boli vytvárané lúčom, prenášaným za pomoci družicových systémov, čomu by zodpovedalo aj umiestnenie obrazcov na južných svahoch terénu. Pôvodcom týchto skúšok sú však najvyššie miesta mocenskej hierarchie a tak je pôvod agrosymbolov dokonale utajený.

 

Lúč však musí byť veľmi presný. Proti tejto hypotéze sa zvyčajne uvádza, že vznikajú na nových miestach agrosymbolov stále od začiatku - kruhy, kruhy do kríža, atď, zatiaľ čo inde už vznikajú zložité obrazce. Tak napríklad v južnom Anglicku vznikajú čoraz zložitejšie a komplikovanejšie obrazce, v strednej Európe či inde vo svete vznikajú spočiatku opäť najjednoduchšie kruhy. Proti tomu sa však dá namietnuť, že každé nové miesto, lokalita alebo oblasť alebo celý štát sa musí čo najpresnejšie premerať a preto do poriadneho zameranie vznikajú obrazce od najjednoduchších tvarov k zložitejším. Kľúčovým problémom v prípade onoho budúceho prenose tejto energie bude zrejme presnosť lúča a jeho zameranie na prijímacie zariadenie, ktoré nebude mať zrejme veľké rozmery. Je tiež pravdepodobné, že toto zariadenie bude mobilný a bude tak možné energiu prenášať do rôznych oblastí podľa potreby. Ďalším dôvodom pre presnosť zamerania bude obtiažnosť prenosu v prípade hustého osídlenia nášho svetadiela. To zapríčiňuje rok čo rok narastajúci geometrickú zložitosť obrazcov, ktorá môže byť prostriedkom na preverenie presnosti lúča a odrážať stupeň geodetického premeranie zameriavanie oblasti.

 

Inšpirácia tvorcov môže pritom pochádzať z najrôznejších zdrojov (geometria, archeologické pamiatky rôznych kultúr, ale napríklad aj obrázkové knihy - pozri prílohu č 19), ktoré neskorší bádatelia interpretujú následne ako oznámenie za pomoci starých jazykov alebo pôvodných, prehistorických výrazových prostriedkov.

 

Danú hypotézu by sme mohli doplniť názorom, že tieto skúšky sú závislé na ďalších vplyvoch. Tiež prenos tejto energie a jej uplatnenie nemusí byť úplne nezávislé na prírodných procesoch a tak ho nemožno vykonávať bez splnenia určitých podmienok. Aj skutočnosť, že vplyv lúča je selektívne, tzn. že kým obilie na lánoch je deformovaná, burina rastúca medzi klasmi zostáva neporušená (viď. kap. 7), podporuje túto tézu. Najmä súvislosti v miestach výskytu môžu iniciovať myšlienku, že skúšky nemožno vykonávať kdekoľvek. Či už pôjde o zloženie podložia alebo v prípade, že sa preukáže súvislosť rozmiestnenia agrosymbolov s priebehom línie tellurických prúdov (či líniou ley-lines, geoanomálnych zón) mohlo by to znamenať, že už došlo k objavu a exaktnému premeraniu energie z energetickej siete Zeme autormi agrosymbolov (či už ide o kohokoľvek) a k využitiu ich vplyvov, a vznik agrosymbolov je priebehom tejto energie podmienený.

 

II. Hypotézy o zmyslu agrosymbolov

 

Všeobecne sa uvádza, že kruhy a obrazce v obilí - agrosymboly - sú posolstvom, nositeľom akéhosi oznámenia, prichádzajúce k ľudstvu od akejsi cudzej inteligencie, najmä mimozemského pôvodu.

 

V tomto zmysle sa tiež hľadá vysvetlenie a rozlúštenie prípadného posolstva. Usudzuje sa, čo nám vlastne chce (mimozemská) cudzia inteligencia oznámiť. Ako vždy v podobných prípadoch ide o vlastnú sebareflexiu človeka a ľudstva ako celku. Uvažuje sa, že obsahom oznámenia je varovanie zamerané na mierové spolužitie ľudstva, ekologické otázky a problémy s tým spojené, najmä problematiku jadrových skúšok. Je však otázkou, prečo by cudzie inteligencie upozorňovali týmto spôsobom na to, čo si ľudstvo rovnako uvedomuje.

 

Ďalší názor vychádza zo súvislosti s pozorovaním UFO a z jeho interpretácie ako objektov mimozemského pôvodu. Podľa tejto hypotézy sú agrosymboly upozornením na návrat mimozemských bytostí, najmä na tých, ktorí tu už pôsobili v dávnej minulosti a ovplyvnili staré kultúry (Sumer, atď.) ktorého podobné výrazové prostriedky údajne v agrosymboloch používajú.

 

Podľa názoru Z. Sitchina tieto bytosti pochádzajú z hypotetickej planéty, nazývaného Nibiru a obiehajúce okolo Slnka po výstrednej dráhe raz za 3.600 rokov. Výrazovým prostriedkom na odovzdanie tohto posolstva sa údajne používa symbolov neolitických či paleolitických kultúr, symbolov prírodných národov (napr. Indiánov kmeňa Hopi), starých kultúr či zaniknutých etník (Sumerov, Keltov, Germánov či Indov), náboženských symbolov (budhizmu, hinduizmu, a pod.), či symbolov pochádzajúce z ezoterických zdrojov (alchýmie, astrológie alebo mágie).

 

Vychádza sa aj z myšlienky, že prvotné tvary agrosymbolov (kruh, špirála) sú základnými archetypmy, dané podľa názoru švajčiarskeho psychológa C.G. Junga ľudskému podvedomia ako znak celistvosti a vývoja. Agrosymboly sú preto akýmsi signálom, pomyselným návratom k týmto prvotným znakom ľudského chápania a majú ukazovať na prichádzajúci proces prevratných zmien, ktoré majú čoskoro nastať.

Kombináciou týchto základných názorov na zmysel agrosymbolov môže byť uvedené veľké množstvo. Tak napr. mimozemské inteligencie vraj tak komunikujú nielen s ľudstvom, ale aj s celou planétou. Obrazce môžu byť dôkazom existencie starého neverbálneho jazyka Tifinag, vykazujú podobnosť s obrazcami na planine Nazca v Peru, atď.

 

Naproti týmto názorom stojí tá skutočnosť, že agrosymbolom doteraz nikto nerozumie, doteraz nebol rozlúštení ich obsah a zmysel. To môže byť podkladom pre tvrdenie, že ide o komunikáciu mimo nás, komunikáciu, ktorá nie je človeku určená. Obrazce môžu byť vedľajším produktom nejakého iného, sekundárneho znaku istých odlišných procesov, normálne nepozorovaných.

 

Agrosymboly tak môžu vznikať ako dôsledok pôsobenia vesmírneho všeobsahujúceho informačného poľa - ako Boh - vševediaceho a všadeprítomného.

 

Tiež všetky živé tvory, vrátane rastlín a živočíchov, aj všetka neživá príroda, tj celá naša planéta tvoria akési kolektívne vedomie, tvorí inteligentný organizmus. Teória "GAIA - Matka Zem" (Gaia - názov bohyne Zeme v gréckej mytológii), predpokladá, že k ľudskej civilizácii prihovára celistvý organizmus Zeme prostredníctvom piktogramov na poliach, ktoré sú vytvárané odspodu. Podľa tejto teórie naši predkovia vedeli s "Matkou Zemou" hovoriť napr. pomocou vztyčovaných megalít a ďalších megalitických a kultových stavieb. Preto sa tiež tieto obrazce objavujú v blízkosti prehistorických svätýň. Podľa tohto názoru môžu byť UFO alebo ďalšie sprevádzajúce javy sekundárnym znakom pri tomto vytváraní.

 

Obdobne obrazce na poliach interpretujú Indiáni kmeňa Hopi. Tí považujú obrazce v obilí nie ako písmo alebo značky. Tvrdí, že sa tieto agrosymbolov obracia priamo na vedomie človeka. Sú teda symboly v pravom slova zmysle. Indiáni vraj pri pohľade na fotografie agrosymbolov oznámili: "Matka (tak nazývajú Zem) plače. Môže za to človek. Ničí jeho krv a jeho pľúca."

 

Cez rad hypotéz obsah a zmysel agrosymbolov nebol doteraz odhalený. Ani jediná hypotéza doteraz neobsahuje a nepostihuje všetky stránky tohto javu v plnom rozsahu. To môže len byť dôvodom pre ďalší, ešte podrobnejší a dôslednejší prieskum agrosymbolov a všetkých jeho znakov a súvislostí.

Z publikácie Kol. aut.: Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy. 1. vyd. Včelka, Plzeň, 1996