Oblasť filozofie

23.01.2014 20:11

Smer pôsobenia SAVPJ
- Individuálne štúdium filozofických smerov pre pochopenie základných východísk anomálnych javov
- Dovedenie nových alebo alternatívnych názorov na oblasť hraničných javov do filozofickej oblasti
- Snaha o filozofickú interpretáciu anomálnych javov