Mimozemšťané, lži a náboženství

24.10.2012 10:51
13.10.09   Paul von Ward

Pamatujte, že gnostické texty jsou mnohem mladší než texty sumerské. Gnostičtí spisovatelé byli produkty éry božích kultů (od 3.500 př.n.l. do 500 n.l.) a zkreslovali ranou historii vyspělejších bytostí v Mezopotámii, Egyptě a východním Středomoří. V posledních několika staletích božských kultů si lidé začali představovat, že Anunnaki a jejich mladší vyspělejší bytosti byly nadpřirozené síly (ne pouze fyzické bytosti, které byly vyspělejší než lidé). Takže gnostické příběhy o stvoření jsou orientovány na toto nadpřirozeno. Hebrejská Tóra a svitky od Mrtvého moře (všechny asi 2000 let staré) stále považovali vyspělejší bytosti za fyzické až do té doby, kdy je kněží později přetlumočili jako nadpřirozené.


Karma One: Jaké je Vaše zázemí a vzdělání? Proč se zajímáte o věci kolem vyspělejších bytostí a UFO?

Paul von Ward: Mám mnohotvárné zázemí, jak z hlediska vzdělání, tak i profesní zkušenosti. Tato rozmanitost mě vedla k tomu, abych převzal roli interdisciplinárního kosmologa, ve které jsem se pokusil integrovat znalosti ze všech oborů. Florida State University mi udělila titul bakalář svobodných umění (jsem členem Phi Beta Kappa – společnosti vysokoškoláků, kteří absolvovali studium s vynikajícími výsledky) ve společenských vědách a titul magistr přírodních věd v oboru psychologie a vzdělávání. Titul MPA (Master of Public Administration) z politiky a psychologie jsem získal na Harvard University. Také jsem pokračoval v postgraduálním studiu na American University, University of Southern California, U.S. Foreign Service Institute a Ecole Superieure d'Administration Internationale v Paříži.

Svůj profesní život začal jako protestantský kazatel a psycholog. Pak jsem během války ve Vietnamu sloužil jako záložní důstojník námořnictva. Pozdějších 15 let v diplomatických službách mě přivedlo do Paříže, Martiniku, Sierry Leone, Dominikánské republiky, NATO a Washingtonu, D.C. Jako zakladatel a výkonný ředitel jsem vedl neziskovou mezinárodní organizaci s projekty, do kterých bylo zapojeno 100 zemí. Během této dlouhé kariéry jsem také prováděl historický a transkulturální výzkum a také výzkum anomálních jevů. Posledních deset let jsem soukromým badatelem.

Koncepce vyspělejších bytostí mě zajímala jako kazatele studujícího důkazy o jejich kontaktu s lidmi při zakládání různých náboženství. Moje rodina měla příběhy o UFO, ale já jsem se o tento fenomén začal zajímat, když jsem jako diplomat zjistil, že vláda shromáždila údaje o UFO i v jiných zemích. Od té doby jsem se snažil najít spojitost mezi starodávnými příběhy a událostmi dnešních dnů.

 

Karma One: Jakou důvěryhodnost udílíte nedávným zdrojům, které poskytují informace o charakteru vyspělejších bytostí, nedávným zdrojům typu lidí zabývajících se „channelingem“, vzdáleným pozorováním a podobným? Vidíte rozdíl mezi uneseným a kontaktérem?

Paul von Ward: Důkazy zahrnuté v knize naznačují, že lidé s vyspělejšími bytostmi (bohy, anděly, duchy, atd.) v průběhu celé historie komunikovali prostřednictvím snů a stavů transu. Některé z těchto komunikací byly pokusy o kontrolu lidí, zatímco jiné poskytly Homo sapiens užitečné informace. Podle mého názoru jsou všechny vyspělejší bytosti pouze jiné druhy uvědomělých bytostí, ať již ve fyzické nebo energetické formě. Každá vyspělejší bytost, přestože možná vzdělanější než lidé, má pouze omezené chápání našeho komplexního vesmíru. Takže, ačkoliv s dobrými úmysly, může vyspělejší bytost poskytnout člověku zabývajícímu se channelingem pouze dílčí poznatky. Vzhledem k tomu a ke skutečnosti, že někteří nám mohou záměrně poskytovat nepravdivé informace, musí lidé takovéto komunikace rozlišovat a potvrdit je prostřednictvím různých epistomologií. Lidská bytost musí zprávy předávané channelingem nejprve otestovat, než podle nich začne jednat.

Uneseným je nazýván někdo, koho vyspělejší bytost (nebo vládní agent) vzala na jiné místo, na Zemi neb mimo ni, proti jeho/její vůli. Kontaktér byl, ať již dobrovolně či nikoliv, součástí jakési komunikace nebo jiného kontaktu s vyspělejší bytostí.


Karma One: Jak si vysvětlujete, že většina mýtů a dějin lidstva vypráví stejný příběh o původu člověka?

Paul von Ward: Za prvé, všechny příběhy nejsou úplně stejné. Existuje mnoho teorií, ale věřím, že důkazy (fosilní, genetické, archeologické a antropologické) naznačují, že Homo sapiens vznikl v Africe díky genetické manipulaci Homo erectus vyspělejšími bytostmi. A že pak byla rozšířena po celém světě migrujícími domorodci. Zdá se, že došlo k dalším genetickým zásahům (jak je popsáno v Bibli a sumerských textech), takže příběhy se liší. Západní učenci musí dávat pozor, aby nevykládali jiné kulturní tradice svými vlastními jazykovými a náboženskými předsudky.

Skutečnost, že většina tradic popisuje spojení vyspělejších bytostí buď s prvními lidmi, nebo s jejich kulturou, poskytuje příběhu o zásahu vyspělejších bytostí věrohodnost.

Karma One: Kromě shodnosti a podobností mýtů různých civilizací, za jak důvěryhodné můžeme tyto starodávné mýty a náboženství pokládat? Je možné, že nám tyto vyspělejší bytosti neříkají pravdu o naší podstatě, jejich podstatě, o našem a jejich původu?

Paul von Ward: Můj pocit je, že rozmanitost mezi příběhy stvoření odráží spíše rozdíly mezi lidskými jazyky a kulturami. Dávám přednost přezkoumání historických údajů, které máme o našem původu a zásahů vyspělejších bytostí k dispozici a připravit aktualizovaný výklad této minulosti. Účelem knihy je otestovat hypotézu, že fyzické bytosti z jiné části vesmíru ovlivnily náš vývoj. Testuji tuto hypotézu vůči historickým záznamům, fosiliím, odhadům fylogenetického stromu, historii jazyků a abeced a lidských zřízení královského majestátu a duchovenstva. Používám starodávné dokumenty a artefakty.

Z mého pohledu nám to dává verzi historie k přezkoumání případů s vyspělejšími bytostmi, které se různým lidem staly. Jako všichni interpreti, i lidská média (tzv. channels) také do jisté míry deformují příběhy, které jim vyspělejší bytosti předaly. Proto musíme být velmi opatrní, abychom nepřijali jednu médiem předanou verzi zásahu vyspělejších bytostí za kompletní a platnou. Některé vyspělejší bytosti mohou také manipulovat své lidské posluchače pro své vlastní účely, nebo toto lidské médium může manipulovat předaným materiálem za účelem svého vlastního zisku (publicity, finančního majetku nebo kontroly nad určitou skupinou, stejně jako to dělali první kněží, když zformovali kulty bohů vyspělejších bytostí).


Karma One: Obecně řečeno, myslíte si osobně, že jsou tyto vyspělejší bytosti laskavé nebo zlovolné?

Paul von Ward: Věřím, že stejně jako u lidí a snad všech druhů, existují laskavé i zlovolné vyspělejší bytosti. Někdy to, co se zdá lidem zlovolné, může být ze strany vyspělejší bytosti zcela přirozeným chováním. (Co si myslí zvířata o pokusech a nich, které provádíme ve jménu vědy, aby byli užitečné pro lidi?) Jestliže máme pokládat vyspělejší bytost za laskavou či zlovolnou, musíme určit, zda je její záměr pomoci lidem, nebo spíše pomoci sama sobě, stejně tak, jak posuzujeme lidské intence. Pak se můžeme rozhodnout, zda jejich pomoc přijmeme, nebo ne.

 

Karma One: Lidé jako David Jacobs nebo David Icke věří, že rasa vyspělejších bytostí je zodpovědná za obrovské manipulace lidské rasy. Věříte tomu?

Paul von Ward: Věřím, že první manipulace (genetická úprava primátů na Zemi) byla nejrušivější. Dramaticky urychlila vývoj hominoidů na této planetě. Zdá se, že vyspělejší bytosti dělali Homo erectus to, co lidé nyní geneticky provádí podřadným druhům, abychom posílili naši stravu a využívali zvířata ke službě nebo sportu. Zdá se mi, že jakékoliv manipulace od té doby odráží úsilí vyspělejších bytostí o přístup a kontrolu nad pozemskými zdroji, které z jejich pohledu zahrnují také lidi. Některé z těchto spojení mohou být ve formě tajných vazeb s utajovanými skupinami lidí. Mám podezření, že tito lidé jsou více zodpovědní za desinformaci a terorizování veřejnosti než samotné vyspělejší bytosti. Zprávy o únosech vyspělejšími bytostmi a kontaktech s nimi ukazují v podstatě neutrální nebo neškodné intence.

V každém případě je jediným východiskem, které veřejnost má, společně shromažďovat informace ze všech zdrojů a zapojit se do otevřené diskuze o lidských možnostech. Tento navrhovaný postup je plně zpracován v poslední kapitole knihy. Moderní skupiny zajímající se o UFO a mimozemšťany se příliš podobají kultům a nejsou dostatečně ochotní sdílet své informace a spolupracovat s ostatními skupinami. To je překážka k překonání dědictví roztříštěného vědomí a společenských konfliktů od vyspělejších bytostí.

 

Karma One: Můžeme vytvořit spojitost mezi příběhem o stvoření člověka podle sumerského textu a příběhem o stvoření člověka podle gnostického. Oba hovoří o vyšších bytostech. Gnostický koncept s Archóny je konkrétnější, když říká, že Archóni přicházející z hvězd jsou špatná stvoření zodpovědná za náš hroutící se osud. Myslíte si, že Archóni a Anunnaki jsou stejné bytosti?

Paul von Ward: Pamatujte, že gnostické texty jsou mnohem mladší než texty sumerské. Gnostičtí spisovatelé byli produkty éry božích kultů (od 3.500 př.n.l. do 500 n.l.) a zkreslovali ranou historii vyspělejších bytostí v Mezopotámii, Egyptě a východním Středomoří. V posledních několika staletích božských kultů si lidé začali představovat, že Anunnaki a jejich mladší vyspělejší bytosti byly nadpřirozené síly (ne pouze fyzické bytosti, které byly vyspělejší než lidé). Takže gnostické příběhy o stvoření jsou orientovány na toto nadpřirozeno. Hebrejská Tóra a svitky od Mrtvého moře (všechny asi 2000 let staré) stále považovali vyspělejší bytosti za fyzické až do té doby, kdy je kněží později přetlumočili jako nadpřirozené.

Podle mého názoru byli gnostičtí Archóni obdobou dingir a neter v sumerských, resp. egyptských textech. Jinými slovy byli „odvedenci“ poslouchajícími příkazy „důstojnického“ sboru. Vzhledem k tomu, že provádějí odporné příkazy vládnoucích vyspělejších bytostí (např. nutí lidi poslouchat a dokonce některé z nich zabíjejí), jsou lidmi považováni za zlo a padouchy.

 

Karma One: Podle Vašeho pátrání, jaký je Váš osobní názor na to, za jakým účelem vyspělejší bytosti stvořili lidstvo? Jen tak pro radost z vytvoření inteligentního života, nebo, jak někteří autoři předpokládají, vyspělejší bytosti stvořily člověka proto, že potřebují nějaké otroky?

Paul von Ward: Podívejte se na odpověď na otázku číslo 5 výše. Zdá se mi, že většina skupin nebo druhů se vůči druhým chová ve svém vlastním zájmu (ať již je to definováno jakkoliv). Tudíž zní rozumně sumerský příběh o tom, jak Anunnaki „stvořili“ lidi. Chtěli jakési asistenty, kteří byli silní a na nich závislí (jako lidé otrokáři), takže pro tuto roli některé humanoidy geneticky ochočili (stejně jako lidé chovají hloupé mezky). S pomocí některých vyspělejších bytostí, zejména po potopě světa v 11.500 př.n.l., bylo dosaženo velkého lidského pokroku. Můžeme vinit pouze lidi za zkreslení role vyspělejších bytostí v historii a za vytvoření náboženství orientovaného na nadpřirozeno a politických institucí, které potlačily přirozený lidský rozvoj a rozšíření vědomí.

Mimozemšťané, lži a náboženství (2)

Za prvé, symbol Enki se vztahuje na dvojité šroubovice DNA, ne na plazí říši zvířat. Za druhé, vyspělejší bytosti, které označujeme za plazy, neodpovídají pozemským druhům plazů. Použití slova plaz pro skupinu vyspělejších bytostí pouze znamená konkrétní typ těla této bytosti. Stejně jako paleta zvířecích forem jako totemů ve starších společnostech, používáme i my slovo plaz k charakterizování jednoho aspektu skupiny vyspělejších bytostí. Ve většině tradicí, měl totem ve tvaru plaza velmi pozitivní význam (jako v čínské a keltské kultuře). Ve skutečnosti je křesťanská kultura nejvýznačnější v používání zobrazení plaza negativním způsobem. Mělo by být zřejmé, že toto bylo způsobeno duchovenstvem za účelem strašení věřících, daleko od skutečného příběhu Ninurtovy/Jehovovy touhy ovládat nás.


Karma One: Ve své knize s tezí o vyspělejších bytostech navrhujete jiný pohled na hlavní náboženství (křesťanské, muslimské, buddhistické a židovské). Náboženství nejsou výsledkem kontaktu mezi tvůrcem všech věcí a námi, ale kontaktu mezi zmanipulovanými lidmi a vyspělejšími bytostmi z vyspělejších civilizací. Máte na mysli, že tyto bytosti jsou vyspělejší technologicky, ale ne ve skutečnosti duchovně a z metafyzického hlediska? Je možné, že jsme oběťmi obrovské kulturní manipulace těmito bytostmi, a že jsme chyceni v jakémsi syndromu kultu Cargo?

Paul von Ward: Vaše dotazy jsou téměř, abych tak řekl, závěry mého výzkumu. Zatímco se vyspělejší bytosti aktivně zaplétaly s lidmi na Zemi, lidé je viděli jako mocnější bytosti, ale také pouze jako část fyzického vesmíru. Poté, co božské vyspělejší bytosti odstoupily od fyzické pozice moci nad lidmi, a lidé stali králi, začali lidští tlumočníci vyspělejších bytostí sloužit jako nezávislé duchovenstvo. Využili námětů různých vládnoucích vyspělejších bytostí (např. Ištary, Marduka, Jehovy, Thotha, atd.), aby je proměnily v kulty zbožného přání.

Kultům byla vštěpována víra, že když budou provádět rituály stanovené kněžími, budou jim přinášet oběti a budou se modlit k vyspělejším bytostem, které odešly, tyto bytosti se vrátí a budou opět vládnout Zemi (mýtus druhého příchodu). Jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 6 výše, tyto kulty se staly základem pro náboženství. Byli jako syndrom kultu Cargo u obyvatelů tichomořských ostrovů, kteří viděli moderní technologii amerických ozbrojených sil, jak jim shazuje dobroty, a usoudili, že letadla jsou bohové.

Musíme si uvědomit, že křesťanství bylo zkreslením staršího kultu Jehovy a překroucením života lidského učitele Ježíše, ale byl to výsledek konceptu nadpřirozena upevněného v římské církvi. Islám se zrodil ze zprávy od vyspělejší bytosti nazývané Gabriel Mohammedovi. Opět to bylo zkreslení pohledu na nepřímou komunikaci pro účely jednoho člověka a jeho následovníků. Moderní náboženství, jako to mormonské, se zrodilo z podobného zážitku. Buddhismus je filozofie, ne náboženství, ale mnoho obyvatel Západu, kteří přemýšlejí o nadpřirozenu, jej považují za náboženství s nadpřirozeným základem.

Když používám termín vyspělejší bytosti, chci tím pouze říct, že jsou vyspělejší, pokud jde o technologie či komunikace mezi dimenzemi a mohou nás kontaktovat z vlastní iniciativy; my je nemůžeme nutit, aby se s námi setkaly nebo s námi hovořily. Předpokládám, že v celém vesmíru mají vyspělejší druhy různý stupeň duševního, morálního a etického vývoje.

Podle mého názoru, pouze přírodní filozofie několika tradičních kultur odráží patřičný pohled na elementární zdroj stvoření vesmíru. Kulty a náboženství, které uctívají člověkem definované vyspělejší bytosti, prostě uctívají své vlastní projekce.

 

Karma One: Myslíte si, že tyto vyspělejší bytosti, které předstírají, že jsou Bůh, jsou podvodníci, nebo je to člověk, kdo využívá tohoto fenoménu vyspělejších bytostí jako nástroje k zavedení hierarchie a fundamentální moci. Kdo je podvodník?

Nevím o žádných vyspělejších bytostech, které by prohlašovaly, že jsou tvůrci našeho vesmíru nebo kosmu. Některé vyspělejší bytosti prohlašovaly, že jsou vládci Země a lidí, ale to odráží jejich vlastní touhu po moci nad námi (jako u lidských králů a královen, kteří ovládají a vládnout koloniím primitivnějších lidí). Pouze lidé, kteří přemýšlí velmi zjednodušeně, by se snad mohli zabývat myšlenkou, že vyspělejší bytost jako je Jehova, nebo variace jeho osobnosti jako Alláh či křesťanský Bůh, jsou elementárním zdrojem všech věcí. Takoví věřící matou zástupce pokročilejších druhů z jiných planet energií a vědomím, které leží v centru stvoření. To je to, co Freud nazývá antropomorfní projekcí lidských myšlenek o neznámém.

Když Anunnaki po potopě ovládali nynější Blízký východ, lidé se stali na jejich technické pomoci a znalostech velmi závislými (kapitoly 11-13 v knize). Lidé si vyvinuli smysl pro to nebýt soběstačnými a vzhlíželi k vyšším bytostem pro pokyny a potvrzení hodnoty. Když před více než 4.000 lety ukončili vyspělejší bytosti přímou vládu, cítili se lidé opuštěně a ztraceně. Stali se z psychologického hlediska náchylnými na manipulaci lidmi, kteří dostali moc jako králové a kněží. Většina lidí v této oblasti byla snadno zavlečena do božských kultů vyspělejších bytostí toho či onoho druhu. Tyto kulty vedly přímo k moderním náboženským institucím a království (což poskytovalo základ pro většinu evropských vlád). Revoluční vláda USA se nyní také posunula tímto teokratickým směrem, podporujíce tajné a skryté programy.

 

Karma One: Ve své knize jasně ukazujete, že v dávných dobách byly války mezi lidmi důsledkem válek mezi bohy a jejich následovníky, a že bohové učili lidi „nenávidět jeden druhého z povrchních důvodů“. Myslíte si, že dnes je to ten samý případ, navzdory skutečnosti, že se bohové nebo vyspělejší bytosti před námi či naší „moderní“ společností nezobrazují v materiální podobě, že by války mezi lidmi mohly být výsledkem tichých válek mezi vyspělejšími bytostmi?

Paul von Ward: Kapitola 19 vysvětluje, jak vyspělejší bytosti v době před 4.000 až 10.000 lety odvedly či psychicky zverbovaly lidi do svých konfliktů. Nicméně, nevím, zda vyspělejší bytosti stále skrytě používají současné války jako nástroje pro své vlastní bitvy. Nevidím žádný přímý účel, který by jim sloužil. Věřím, že většina všech válek v novodobé historii byla zcela nebo částečně díky historickým konfliktům mezi božskými kulty vyspělejších bytostí a jejich odvozenými nadpřirozenými náboženstvími. Počínaje válkami mezi státy Sumeru, Akkádie, Babylonu, Izraele, Egypta, Fénicie, atd., vidíme, že byli vedeni králi nahrazujícími vyspělejší bytosti způsobem, který kopíroval předchozí války vedené „starými bohy“. Během této éry kultů vyspělejších bytostí, králové věřili, že požívají ochrany svých bohů.

Jak v lidském vědomí začalo převládat nadpřirozeno, stalo se pro vládce velmi snadné uplatnit jména svých „bohů“ a vybičovat důvěřivé následovníky k běsnění potřebnému k boji. Stále vidíme onu motivaci vojáků a teroristů moderních válek, kteří umírají s vírou, že „bůh“ je na jejich straně.

 

Karma One: Někteří autoři, jako David Ash, říkají, že vyspělejší bytosti „laskavé“ k lidem nejsou ty, ve které věříme. Lucifer, nositel světla, nebo Satan mohli být mylně popisováni jako ti zlí, a Jehova a jeho andělé jako ti dobří. Ash věří, že protože chtěl Satan lidstvo osvobodit, byl vylíčen židovsko-křesťanskými kulty a náboženstvím jako zlo. Co si myslíte o tomto druhu koncepce?

Paul von Ward: S touto koncepcí souhlasím. V kapitole 4 popisuji historii (obsaženou v Knize Enochově) a ukazuji, že vyspělejší bytosti vedené Sinem (z rodu Enki), který chtěl poskytovat více technické pomoci lidem, byli přemoženi staršími vyspělejšími bytostmi vedenými Ninurtou (který může být znám též jako Jehova). Vyspělejší bytosti, které vyhrály toto hlasování, potrestaly ty, kteří dali lidem nějakou vědu tím, že je vyhostili z určitých pozic (jako promíchání moderního vládního kabinetu) a označily je za „sinners“ (hříšníky). Vítězové chtěli omezit lidský přístup k vědě a k pravdě o cílech Anunnaki. Oni „démonizovali“ ony vyspělejší bytosti, které přály lidskému rozvoji. Jako byl například Enki, jehož symbolem bylo Merkurovo žezlo (dva propletení hadi). To je důvod, proč je vyspělejší bytost, která chtěla v Bibli poskytnout Evě vědění, spojována s hadem, což vede k Vaší další otázce.

Abychom tento příběh ještě více zkomplikovali, zdá se, že „dobří“, ti, kteří přinášejí lidstvu vědění, souvisí s hadem (role dobrého hada proti Archónům v gnostických textech), plazí symbolismus (velmi důležitý také v šamanismu). Na druhou stranu, někteří autoři věří, že plazi (krátcí Šedí jsou někdy popisováni jako plazí bytosti), jsou „zlé“, mimozemské bytosti, které tímto světem manipulují, vedou války, unášejí muže, ženy a děti a stojí za tajnými společnostmi, jakými jsou například IIumináti. Co si myslíte o tomto zjevném rozporu? Existují vedle sebe dva druhy vyspělejších plazích bytostí, nebo je to jen spekulace?

Zmatení lidských spisovatelů, včetně mě, týkající se symbolů je pochopitelný. Máme tolik protichůdných zdrojů reprezentujících fakty, že člověk musí být při prohlašování konečných závěrů velmi opatrný. Gnostické texty byly historicky dostatečně blízko všeobecně známému příběhu, který jsem popsal v odpovědi na otázku č. 11. Je logické, že by spojily nápomocné vyspělejší bytosti s Enki a jeho následovníky s jeho symbolem hada. Kdybyste nyní označili všechny vyspělejší bytosti plazího typu za „zlé“ a spojily je s Enki symbolem hada (hominoidního typu), dopustili byste se dvou chyb.

Za prvé, symbol Enki se vztahuje na dvojité šroubovice DNA, ne na plazí říši zvířat. Za druhé, vyspělejší bytosti, které označujeme za plazy, neodpovídají pozemským druhům plazů. Použití slova plaz pro skupinu vyspělejších bytostí pouze znamená konkrétní typ těla této bytosti. Stejně jako paleta zvířecích forem jako totemů ve starších společnostech, používáme i my slovo plaz k charakterizování jednoho aspektu skupiny vyspělejších bytostí. Ve většině tradicí, měl totem ve tvaru plaza velmi pozitivní význam (jako v čínské a keltské kultuře). Ve skutečnosti je křesťanská kultura nejvýznačnější v používání zobrazení plaza negativním způsobem. Mělo by být zřejmé, že toto bylo způsobeno duchovenstvem za účelem strašení věřících, daleko od skutečného příběhu Ninurtovy/Jehovovy touhy ovládat nás.

Karma One: Máme materiál, abychom dokázali, že církve a náboženské instituce skryly skutečný charakter těchto vyspělejších bytostí, když hlavní náboženství a církve vytvořily pojem „éterické“ bytosti (andělé a démoni) místo toho, aby mluvily o tom, že tyto vyspělejší bytosti jsou ve skutečnosti hmotné subjekty? Jaký je účel této manipulace?

Paul von Ward: Ano, věřím, že historické dokumenty naznačují, kdy se skutečná povaha vyspělejších bytostí začala měnit. Kapitoly 20-22 vysvětlují tuto progresi v líčení existence vyspělejších bytostí, od přirozena k magii a nadpřirozenu, a jejich vztah k lidem. Kapitola 7 popisuje přirozený pohled, který měli dřívější lidé na přítomnost jejich interakcí s jinými rozměry a vyspělejšími bytostmi. Důvodem, proč většina badatelů nevidí tento důkaz před našima očima, je, že vykládají starší texty prostřednictvím dnešních předpokladů o nadpřirozenosti. Například, když si přečtou o tom, že vyspělejší bytosti chodí, mluví, jí a mají sex s lidmi, předpokládají na základě svých moderních interpretací reality, že je tento výklad alegorický. Nicméně pokud člověk čte staré popisy v kontextu, je velmi snadné najít konkrétní popisy života božských vyspělejších bytostí.

Védské, sumerské, perské, egyptské, hebrejské, řecké a jiné texty z období nadvlády vyspělejších bytostí nad Zemí jsou plné historických příběhů, které si zaslouží, aby byly čteny tak, jak to jejich autoři zamýšleli. Vyprávějí příběhy o bytostech, které znali. Pouze za posledních 2.000 let vidíme posun k diskuzím o možnosti, že konkrétní vyspělejší bytosti nebo lidé by mohli být éterické či duchovní a jedinečnými zástupci božské sféry mimo lidské chápání.

Karma One: Vypadá to, že používáte matematické pravděpodobnosti a genetiku jako nástroj, který pomáhá vědě potvrdit existenci vyspělejších bytostí. Můžete to vysvětlit?

Paul von Ward: Starověké texty i metafyzické zdroje naznačují určité časové úseky pro intervence vyspělejších bytostí v lidské historii. Jsou-li tyto časové úseky správné, měli bychom je být schopni potvrdit prostřednictvím různých vědních oborů. Například, nyní si můžeme být docela jistí, že události popsané v hebrejské Tóře jako potopa a jiné příběhy z celého světa se skutečně udály asi před 11.500 lety. Některá data spojovaná s různými rozpady Atlantidy mohou být nyní prvními daty potvrzenými geofyzikálním výzkumem. (Viz kapitola 10).

V důsledku toho, pokud takovéto časové úseky odkazují na genetické zásahy do lidského rozvoje, měli bychom být schopni je potvrdit technologií fylogenetických stromů. To je technika používaná genetiky (počítání alely v genomu skupiny) pro odhad věku a geografického umístění významné genetické odchylky od standardního evolučního modelu. Tyto body variace vypadají jako větve na našem evolučním stromu. Tuto oblast popisuje kapitola 9.

Několik studií naznačuje, že nejstarší lidské skupiny (Afričané) se objevily z malé skupiny mužských a ženských genů zhruba v té době, v které historické prameny ukazují na první genetický zásah, který vedl k Homo sapiens (cca 300.000 př.n.l.). Podobné genetické studie a fosilní záznam popsaný v kapitole 8 má také tendenci potvrdit líčení starověkých textů o rozdílech bělochů a orientálců. Tyto studie neprokazují přímo hypotézu o intervenci vyspělejších bytostí, ale překvapivě ji podporují. V této oblasti potřebujeme více vědeckého výzkumu.

 

Mimozemšťané, lži a náboženství (3)

Nejprve si pojďme objasnit pojem „pokrevní linie“. Jsou-li genetické manipulace vyspělejších bytostí, které popisuji ve své knize pravdivé, pak jsou všichni Homo sapiens sapiens součástí obecné pokrevní linie Anunnaki. To, co někteří autoři označují za „modrou krev“ nebo „královskou či svatou krevní linii“, jsou přímí potomci styku mezi jednotlivými vyspělejšími bytostmi a lidskými jedinci (především žen, i když ne výhradně). V několika společenstvích Středního východu byli známí pod pojmem „polobozi“ a pravděpodobně byli prvními lidmi, které vyspělejší bytosti uvedly jako „pomazané“ krále městských států.


Karma One: Kvůli velké pohromě, velké potopě, o které píše většina náboženských textů, předpokládáte, že v sobě máme ještě dnes hluboko zakořeněné dědictví, posttraumatický stres. Jaké jsou důsledky tohoto dědictví v našem současném chování? Myslíte si, že tato nemoc byla do nás ochotně implantována a řízena nějakými vyspělejšími bytostmi, aby nás kontrolovaly strachem?

Paul von Ward: Vyvozuji poruchu posttraumatického stresu mezi těmi, kdo přežili kataklyzma z popisů jejich reakcí na technickou pomoc vyspělejších bytostí. Lidé nechápali fyzické neštěstí, které se jim přihodilo, a potřebovali okamžitou pomoc. Sumerské a hebrejské texty zpravují o tom, jak byli lidé vděčni za pomoc bohů. Vzhledem k tomu, že vyspělejší bytosti měli špičkovou technologii a přístup k osivu a možná i domácím zvířatům, pohlíželi na ně lidé jako na spasitele. (Studie DNA ukazují, že naše moderní zvířata byla geneticky vyšlechtěna tisíce let před kataklyzmou.) Poklonili se před vyspělejšími bytostmi a nabídli jim výběr masa a ovoce. Sami lidé se cítili nehodni a závislí na vyspělejších bytostech. Samozřejmě, že mnoho vyspělejších bytostí tohoto „syndromu závislosti“ využilo k získání psychologické loajality ve svých bratrovražedných bojích.

Toto období posílilo lidský názor, že náš druh je výrazně pod úrovní z bohů z nebes. Někteří pohlíželi na lidi jako na pokleslé bytosti, nehodné dotknout se lemu šatu vyspělejší bytosti a potřebující jejich požehnání. V mnoha lidských skupinách se lidé obrátili k uctívání všech druhů z jiné části vesmíru. (To platí stejně tak dnes o UFO/mimozemšťanech a o náboženských skupinách, jako tomu bylo v éře kultů bohů.) Lidé zoufale chtěli být jako vyspělejší bytosti, aby byli přijati do nebe, do jejich lodí. Lidé záviděli delší život vyspělejším bytostem, jejichž planety měly odlišné trajektorie od jejich sluncí. Lidé začali toužit po domově v nebesích.

Všechny tyto psychologické podmínky umožnily lidem, kteří předstírali, že se spojili s bohy, vytvořit kulty a náboženství slibující návrat vyspělejších bytostí a snad i možnost života v nebi s těmito bytostmi. Tyto sliby dělají lidé k svému vlastnímu prospěchu. Je to mýtus vykládaný králi, papeži, imámy, rabíny a dalšími za účelem zachování kontroly nad člověkem. Smutné je, že ani většina lidí, kteří jsou dnes na těchto postech, nezná pravdu. Jsou v prohlubování této lži stejně naivní jako kterýkoliv z jejich následovníků.

Karma One: Myslíte si, že vyspělejší bytosti figurují při vzniku těchto katastrof, které vyhlazují většinu lidstva (jak Sitchin patrně předpokládá, kontrolou počasí a atomovou válkou)?

Paul von Ward: Ne, nevěřím, že historie katastrof na Zemi pochází od vyspělejších bytostí. Naše bouřlivá sluneční soustava a její interakce se zbytkem naší galaxie a vesmíru činí časem život na jakékoliv planetě spíše křehkým. Je pravděpodobné, že vyspělejší bytosti byly schopné katastrofické události předpovědět lépe než lidé, a v některých případech mohly využít těchto poznatků k manipulaci s lidmi. Na druhé straně vyspělejší bytosti očividně poskytly, při jedné či více příležitostech, pomoc přeživším lidem. Některé lidské předpovědi (jako například mayský kalendář) zdá se, naznačují, že jsme se od astronomů vyspělejších bytostí dozvěděli o kosmických vlivech.

 

Karma One: Proč některé vyspělejší bytosti pomohly lidem obnovit civilizaci?

Paul von Ward: Jak je uvedeno v některé z předchozích odpovědí, některé vyspělejší bytosti vždy vypadaly, že mají o lidi pozitivní zájem a poskytly jim znalosti a pomoc. Bible a sumerské texty naznačují, že některé vyspělejší bytosti (mezi Elohim a Anunnaki) skutečně varovaly lidi v Mezopotámii, že nastane potopa a poskytly podrobný popis pro výstavbu ponorky, která by se vynořila poté, co by byla zalita povodňovými vodami. Tytéž vyspělejší bytosti údajně vyslyšely prosby lidí po otevření „archy“ a zželelo se jim jich. Koneckonců, vyspělejší bytosti pomohly geneticky vytvořit tento druh lidí „dle obrazu svého“.

Podle dřívějších zpráv o styku mezi některými vyspělejšími bytostmi a lidmi dokonce i vyprodukovaly hybridní potomstvo („biblické velikány“) a rodinné vazby mohly některé vyspělejší bytosti motivovat k pomoci. Je také opodstatněné domnívat se, že by byly vyspělejší bytosti zklamány, kdyby viděly, jak jejich experiment prostě zahyne v důsledku přírodní katastrofy. Lidé mají podobnou motivaci pomoci mnohem menším druhům v dobách katastrof (a krevní pouta mezi vyspělejšími bytostmi a přeživšími osobami byla velmi silná.)

Karma One: Někteří autoři usuzují, že jsme chyceni v nekonečném cyklu evoluce a deevoluce: naše současná civilizace existuje pouze 7.000 let. To je nic v cyklu milionů let. Myslíte si, že je možné, aby rozsáhlá civilizace, technologicky vyspělá, která vypadá jako ta naše, existovala před dávnými časy (velmi dlouho před sumerskou érou) a nezanechala žádné stopy?

Paul von Ward: I já jsem přesvědčen, že všechny druhy zažívají cykly pokroku a úpadku. Druh může vyhynout nebo dosáhnout znovuzrození. Vzhledem k věku Země a metafyzických informací, které máme o existenci starších forem člověka (a tradiční vzpomínky na Atlantidu, Lemurii a další ztracené civilizace), si myslím, že je pravděpodobné, že před naší rasou žily rasy vyspělejší. Jejich existence by pomohla objasnit některé v současné době nevysvětlitelné nálezy velmi dávno vyrobených a vědecky důmyslných artefaktů nalezených po celém světě a popsaných v knihách, jako je Forbidden Archeology (Zakázaná archeologie) (viz. obr. vlevo).

 

Karma One: Mnozí badatelé a vědci potvrzují práci Zacharia Sitchina na sumerských textech a dále v ní pokračují. Tyto texty udávají mnoho neuvěřitelných a důležitých informací o původu naší civilizace, o našich vazbách a vztazích s vyspělejšími bytostmi, s těmi, které nazýváme v posvátných knihách bohy. Tento druh informací by mohl dramaticky změnit náš pohled na náboženství a historii. Proč nedávají akademické instituce, hlavní média a jiní vědci na vysokých školách větší význam studiu sumerských textů?

Paul von Ward: Jak podrobněji vysvětluje moje kniha Gods, Genes & Consciousness (viz. obr. dole vlevo), samotnou podstatou autority, na které tyto orgány založily svou existenci, je jejich tvrzení reprezentovat „přirozenou“ nebo „bohem danou“ pravdu. Již od dob římské říše jsou součástí kamufláže ke zničení víry v příběhy o zapojení vyspělejších bytostí v lidské historii. Připustit, že to, co nazývají skutečným původem vědy a náboženství (a tudíž západní civilizace) nemusí být pravda, by zcela podkopalo jejich důvěryhodnost a autoritu. Všechny mocenské struktury, které jim platily, aby je upevnily, by stáhly svou finanční podporu. Celá konstrukce moderní společnosti by se zhroutila. Jednotlivci v těchto institucích nemají takové „přání smrti“, zničit všechno, co je činí těmi, kdo jsou.

Karma One: Věříte, že i dnes stále chtějí vyspělejší bytosti, jako Jehova a pokrevní linie Anunnaki, ovlivnit a tvarovat historii naší civilizace a že jsou stále přítomní, avšak neviditelní? Věříte hypotéze Illuminátů, a v to, že Ilumináti zastupují zájmy Anunnaki na zemi, nebo si myslíte, že je to příliš výstřední spekulace fanatických živlů?

Paul von Ward: Nejprve si pojďme objasnit pojem „pokrevní linie“. Jsou-li genetické manipulace vyspělejších bytostí, které popisuji ve své knize pravdivé, pak jsou všichni Homo sapiens sapiens součástí obecné pokrevní linie Anunnaki. To, co někteří autoři označují za „modrou krev“ nebo „královskou či svatou krevní linii“, jsou přímí potomci styku mezi jednotlivými vyspělejšími bytostmi a lidskými jedinci (především žen, i když ne výhradně). V několika společenstvích Středního východu byli známí pod pojmem „polobozi“ a pravděpodobně byli prvními lidmi, které vyspělejší bytosti uvedly jako „pomazané“ krále městských států.

(Na váš dotaz, zda jsou vyspělejší bytosti stále přítomné, avšak neviditelné, odpovídám jinde.)

Ne všechny děti z tohoto styku mezi vyspělejšími bytostmi a lidmi skončily v královských palácích jako králové či faraóni. Některé z nich se zřejmě staly učiteli mezi lidmi a snažily se jim pomoci pochopit jejich realitu, jako děti božských vyspělejších bytostí i jako pozemšťané. Byly zakladatelé toho, co nazývám neteistickými přírodními tradicemi (tradicemi, které potlačili kněží kultů božských vyspělejších bytostí a nadpřirozená náboženství).

Co se týče Vaší poslední výše uvedené otázky, věřím, že existuje celá řada skupin, které skrytě manipulují průběh lidských záležitostí, kdykoliv je to možné, pro svůj vlastní prospěch. To může zahrnovat organizace, jako jsou Ilumináti, ale z velké části jsou jejich jména neznámá. Já je obvykle označuji za oligarchy či synarchy. Věřím, že jejich zájem je spíš v ochraně moci, kterou původně odvodili z úzkých vazeb na vládnoucí Anunnaki (a skrývají se za členy královských rodin a kněží, kteří zjevněji zdědili moc od vyspělejších bytostí).

 

Karma One: Považujete Jehovu za vyspělejší bytost, která chtěla zavést během vlády Mojžíše utopickou centralizovanou společnost. Proč používáte slovo „utopie“? Jaký druh utopie a společnosti chtěl tento Bůh zavést a proč? Je to opravdu vize vyspělejších bytostí Annunaki, nebo ukazuje jeho chování, že pochází z jiné civilizace?

Paul von Ward: Ano, jak jsem popsal v kapitole 12, věřím, že Jehova byl jedním z Anunnaki druhé úrovně, kteří sídlili na Zemi (možná ten, který je v sumerštině pojmenován Ninurta). Stejně jako Ištar, Baal a jiní, chtěl vyvinout odlišnou skupinu lidí, která by byla jeho vlastním svěřenstvím, aby získal mezi svými vrstevníky vyšší postavení. Pocházel ze skupiny vyspělejších bytostí, která se chovala panovačněji, a více lidi ovládala, aniž by jim poskytla mnoho vyspělejších znalostí a pomoci. Použil jsem slovo „utopie“ ve smyslu toho, že to byl idealizovaný koncept vyspělejší bytosti, ne dokonalý pro lidi.

Z pohledu Jehovy, chtěl společnost, která byla disciplinovaná, ovládaná jeho zvolenými kněžími a zasvěcená tomu, aby ho uctívala nejvíce ze všech ostatních vyspělejších bytostí. Požadoval přísná pravidla chování, stravy, oblékání a válčení v jeho zájmu. On byl absolutní vládce, který hrozil tvrdými tresty, včetně trestu smrti za neposlušnost. (Všechny znaky jeho ideální společnosti se nacházejí v částech Books of Numbers, Knihy čísel – čtvrtá kniha Mojžíšova a Leviticus,třetí kniha Mojžíšova, židovského Pentateuchu.) Účelem této společnosti bylo spíše držet lidi na uzdě, než podporovat jejich kreativitu a potenciál.
 


(c)2009 Paul von Ward
(c)2009 Lenka Hauke