Kruhy v obilí

25.05.2012 17:16
História a stručný popis javu

Zo stručných správ v starých kronikách vyplýva, že sa ľudia stretávali s kruhmi v obilí už minimálne od 17. storočia. Systematický záujem a pokusy o vysvetlenie príčin vzniku uvedeného javu se datujú od 70. rokov 20. storočia, kedy na celom svete vznikli stovky organizácii, ktoré zhromažďujú dokumentáciu o jednotlivých javoch s cielom objekívne posúdiť možné příčiny ich vzniku a predovšetkým vylúčiť tie javy, kedy sa preukázateľne jedná o zásah človeka. 

Zo záznamov vyplýva, že pozorované javy se postupne stávajú viac a viac zložitými. Zpočiatku boli zaznamenávané predovšetkým útvary v tvare kruhu alebo elipsy, často ako systém sústredených alebo vzájomne se dotýkajúcich kružníc. V poslednej dobe sa však objavujú snímky veľmi komplikovaných obrazcov, kde sú kombinované kruhy so štvorcami, obdĺžnikmi, trojuholníkmi a medzikružím.

Spoločným rysom všetkých pozorovaných agrosymbolov je fakt, že sú tvorené poľahnutými plochami poľnohospodárskych kultúrnych rastlín, ktoré sú ohnuté tesne nad zemou, nie sú polámané a po istom čase sú väčšinou schopné ďalšieho rastu. Základnou plodinou s výskytom agrosymbolov je obilie, sú však hlásené a dokumentované kruhy, ktoré vznikli v kukurici, repke alebo v tabaku. Otázkou zostáva, či do tejto kapitoly patria aj obrazce pozorované v ľade, snehu, na piesku alebo i v asfalte.

Prieskum javu

Veľká časť objavených obrazcov bola pomerne starostlivo skúmaná z rôznych aspektov. Obvykle sa priezkumníci zamerali na:

Spôsob položenia rastlín – ten se pokladá za základný faktor pre rozlíšenie medzi obrazcom spôsobeným človekom (rastliny sú polámané a často ležia chaoticky) alebo je spôsobený neznámym faktorom  (rastliny sú len tesne nad zemou ohnuté a ležia pravidelne vedľa seba ako keby boli starostlivo zarovnané, po niekoľkých dňoch sú schopné ďalšieho rastu).

Chemické zloženie pôdy – väčšinou boli odobraté vzorky zo zasiahnutej plochy a súčasne z vedľajšej nezasiahnutej plochy. Prakticky v žiadnom prípade neboli nájdené výrazné rozdiely v obsahu anorganických prvkov alebo skúmaných organických látok.

Rádioaktivita – neboli zaznamenané rozdiely merania ionizujúceho žiarenia v oblasti piktogramu a mimo neho.

Magnetické javy – v niektorých prípadoch boli zaznamenané magnetické anomálie a v niektorých prípadoch hlásili prieskumníci netypické chovanie strelky kompasu, otáčanie okolo osi alebo jej kmitanie.

Psychické prejavy – sú najmarkantnejším prejavom u tzv. „pravých“ kruhov, teda obrazcov, ktoré nevytvoril človek. Celá rada senzitívnych osôb hlási v oblasti pri vstupe do obrazca neobvyklé fyziologické prejavy ako návaly slabosti, motanie a bolesti hlavy, nesústredenosť, zrýchlený srdcový tep alebo nábeh na omdlenie. Nedostatkom týchto hlásení je fakt, že ide čiste o subjektívne pocity, ktoré sa nedajú nijak kvantifikovať.

Psychotronické prejavy – vo veľkej väčšine prípadov „pravých kruhov“ ohlasuje privolaný senzibil netypické vlastnosti prostredia a pri meraní nachádza odlišné chovanie virgule, magického kyvadla a ďalších meracích prostriedkov v porovnaní s okolitou nezasiahnutou krajinou.

Podľa najnovších výskumov prebiehajúcich vo Veľkej Británii sa zistilo to, že poľahnutie rastlín je spôsobené mikrovlnami s vlnovou dĺžkou približne jedného metra.

Diskusná téma: Kruhy v obilí

canada goose montebello https://www.winrfm.com/

RonaldLync | 22.10.2014


lesni duchovia

viktoria tomsikova | 12.09.2014

vyskumy a ...

anjeli

viktoria tomsikova | 12.09.2014

javy a dokazy,a ine skumania

Pridať nový príspevok