Ako sa zapisujú zemepisné súradnice?

13.12.2013 23:07

Iste ste sa už stretli s GPS súradnicami. A možno aj s tým, že nie sú zobrazené vždy rovnako. Raz je to vo forme stupňoch s desatinnými miestami, inokedy sú tam zas okrem stupňov uvedené ešte aj minúty, ba niekedy aj sekundy. Ako je to vlastne s tými súradnicami? Ako sa zapisujú? Ako sa vzájomne prepočítavajú jednotlivé formy zápisov? To si teraz vysvetlíme.

Bežne sa používajú štyri druhy foriem zápisu zemepisných súradníc:

  1. Stupne (desatinné miesta)
  2. Stupne, minúty (desatinné miesta)
  3. Stupne, minúty, sekundy
  4. Zobrazenie UTM (Universal Transverse Mercator)

Samozrejme existujú ešte aj ďalšie formy zápisu, ale s tými sa teraz nebudeme zaoberať.

Jednotlivé druhy zápisu si ukážeme na konkrétnom príklade. Vyberme si napr. miesto, kde je plánované júnové stretnutie členov SAVPJ, t.j. súradnice chaty Borončo vo Veľkej Havranej: 49.297544° N, 19.184945° E – teraz je to zapísané v tej prvej forme. Ako to bude vypadať v tých ďalších?

 

Stupne, minúty (desatinné miesta): stupne zostávajú, tie desatinné miesta prepočítame na minúty nasledovne (jeden stupeň zodpovedá 60-tim minútam, čiže: 1°=60'):

0.297544° = 0.297544*60 = 17.85264' (minút)

0.184945° = 0.184945*60 = 11.09670' (minút)

Súradnice pri tejto forme zápisu budú teda vypadať takto: 49° 17.85264' N, 19° 11.0967' E

 

Stupne, minúty, sekundy: stupne zostávajú, tie desatinné miesta prepočítame na minúty a sekundy:

V predchádzajúcom prípade sme desatinné miesta prepočítali na minúty, teraz prepočítame na sekundy ešte desatinné miesta minút, čiže (1'=60"):

17.85264' = 17' + 0.85264'

0.85264' = 0.85264*60 = 51.1584" (sekúnd)

11.09670' = 11' + 0.09670'

0.09670 = 0.09670*60 = 5.802" (sekúnd)

Takže súradnice budú pri tejto forme zápisu vypadať takto: 49° 17' 51.1584" N, 19° 11' 5.802" E

 

Zobrazenie UTM: je to systém vyvinutý Armádou Spojených štátov v roku 1947 a toto zobrazenie v prvom rade používajú vojenské jednotky NATO. Jeho presné pomenovanie je: Univerzálny transverzálny Mercatorov systém súradníc. Je založený na mriežkach.

Celá plocha zeme je rozdelená na 60 tzv. poludníkových zón (od 80° južnej šírky do 84° severnej šírky), z ktorej každá má šírku 6° (60*6°=360°) a sú číslované od 01 do 60.

Každá zóna je ďalej rozdelená na 20 rovnobežkových zón, z nich prvých 19 je po 8°, 20. zóna má výšku 12° (19*8°+12=164°=80°+84°). Tieto sú označené veľkými písmenami latinskej abecedy smerom od juhu k severu tak, že prvá zóna je označená písmenom C, druhá písmenom D, atď. (písmená I a O sú vynechané, aby sa nemýlili s číslicami 1 a 0), až po X (zóny A, B, Y a Z sú “špeciálne” zóny zahrňujúce oblasti za polárnymi kruhmi).

Slovensko leží prevažne v oblasti (pásme) 34U (Bratislava a Trnava v 33U, Žitný Ostrov na juhu viac-menej v oblasti 33T a Štúrovo v 34T).

Súradnice chaty Borončo zapísané v tomto systéme: 34U 368038.55 m V 5462118.68 m S (pásmo: 34U, m V: vzdialenosť v metroch od stredového meridiánu zóny smerom na východ, m S: vzdialenosť v metroch severne od rovníka).

–––––––––––

Ako prepočítame súradnice, ktoré sú uvedené aj v minútach, resp. aj v sekundách na súradnice v stupňoch s desatinnými miestami?

Veľmi jednoducho. Jedna minúta je totiž 1/60 stupňa. Znamená to, že počet minút vydelíme číslom 60 a už to máme v stupňoch:

napr.: 49° 17.85264' = 49° + 17.85264'/60 = 49° + 0.297544° = 49.297544°

Ak máme minúty aj sekundy, tak počet minút vydelíme číslom 60 a počet sekúnd číslom 3600 (60*60=3600, čiže jedna sekunda je 1/3600 stupňa):

celé stupne + minúty/60 + sekundy/3600 = stupne (desatinné miesta)

napr.: 19° 11' 5.802" = 19° + 11'/60 + 5.802"/3600 = 19° + 0.183333° + 0.001612° = 19.184945°

–––––––––––

Ako nájdeme súradnice miesta, ktoré je práve na opačnej strane zemegule?

Myslím tým miesto, ktoré dostaneme tak, že spojíme naše miesto so stredom Zeme a túto spojnicu predĺžime až na druhú stanu Zeme. Kde spojnica pretne povrch, to je hľadané miesto na opačnej strane zemegule.

Najprv prevedieme naše súradnice do formy stupne (desatinné miesta), ak ho v tej forme ešte nemáme.

Súradnice týkajúce sa zemepisných šírok na severnej pologule a východnej dĺžky zapisujeme s kladným znamienkom, napr.: 49.297544° N, 19.184945° E = 49.297544°, 19.184945°.

Súradnice týkajúce sa zemepisných šírok na južnej pologule a západnej dĺžky zas zapisujeme so záporným znamienkom, napr.: 30.123456° S = –30.123456°, 75.456789° W = –75.456789°.

 

Miesto na opačnej strane zemegule nájdeme tak, že pri súradnici týkajúcej sa zemepisnej šírky zmeníme znamienko (ak je kladná, tak na zápornú, ak je záporná, tak na kladnú):

49.297544° N = +49.297544°, tuná bude teda: –49.297544° = 49.297544° S

 

Pri súradnici týkajúcej sa zemepisnej dĺžky zas postupujeme nasledovne:

Ak je naša súradnica kladná (týka sa to východnej dĺžky), tak odčítame od nej 180°, čiže:

19.184945° – 180° = –160.81506° = 160.81506° S (S=juh)

Ak je ovšem záporná (týka sa to západnej dĺžky), tak k nej pričítame 180°, čiže:

–75.456789° + 180° = 104.543211° = 104.543211° E (E=východ)

 

Na opačnej strane zemegule oproti chaty Borončo bude teda miesto so súradnicami:

GPS: –49.297544°, –160.81506°, čiže: 49.297544° S, 160.81506° W

 

No, a teraz na záver nech je tu odkaz na stránku, kde je “prevodník” medzi jednotlivými druhmi zápisov, ak sa nám ich nechce “ručne” prepočítavať:

https://www.gps.kat.sk/prevody.php

Ináč  ak máme k dispozícii na počítači mapu Google Earth (Google Zem), pomocou nej si tiež vieme spraviť prepočet tak, že na mape umiestnime/zadefinujeme značku miesta s danou súradnicou a potom si v nastaveniach nastavíme požadovanú formu zobrazenia zápisu súradnice a tým pádom automaticky sa prevedie prepočet.

V bežnej praxi je najvýhodnejšie používať zápis stupne (desatinné miesta), pretože je to najprehľadnejší spôsob zápisu a okrem toho miesto značky stupňa môžeme použiť aj slovné označenie “stupňov”.

Použité zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/UTM

Poznámka: zámerne som miesto desatinnej čiarky používal desatinnú bodku, pretože väčšinou sú GPS súradnice zapísané pomocou desatinnej bodky.

–––––––––––

Autor: Rudolf Th

Diskusná téma: Ako sa zapisujú zemepisné súradnice?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok