Adolf Hitler ve světle astrologie a numerologie

26.05.2012 22:29

Karel Kýr

adolf_hitler_biography_2.jpg (421×351)
 
Asi před rokem jsem si v Levných knih koupil knihu J. J. Duffacka a M. Jensena „Démon z jiného světa“. Proč to píši. Abych se nechlubil cizím peřím. Z této knihy jsem čerpal. Myslím si, že následující příspěvek mnohé čtenáře zaujme.
Je všeobecně známo, že Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889. Jeho matka byla neteří jeho otce. Šlo tedy o sňatek mezi příbuznými. Z hvězdné konstalace vyplývá, že přišel na svět ve znamení Býka. Podobně jako Marx, Robespierre či Truman. Ve výše zmíněné knize se píše:
Astrologové předpokládají, že ženský charakter, který dominuje na začátku tohoto znamení, přechází do aspektu vládnutí a moci, což více než zřetelně naznačuje atributy mužského charakteru. Ale i démonického a ukrutného Minotaura, muže s hlavou býka.
Býk symbolizuje hřmění, bouřku a Měsíc. Ve starověku se v Malé Asii vykonávaly obřady iniciace prostřednictvím oběti krve. Adept, ponořený do krvavé lázně u usmrceného býka měl prostřednictvím tajného rituálu získat příslib tisíciletého, nesmrtelného života. Je to tajemný obřad krve, skýtající nesmrtelnost a nezranitelnost, jenž je například i v germánském mýtu o Siegfriedovi a drakovi. Většina symbolů, které byly těsně svázány či souvisely se znamením Býka, označovala smrt...
Nespoutaná, divá síla tohoto nezkrotného zvířete, zosobění jeho pudové energie jako atributu neporazitelnosti ho přivádí do záhuby. Parafrázujíce Paula Diela býkova ,věrolomná moc´v historii nespočetněkrát rozsévala ukrutnost, avšak zejména zlo. Jako dech všeničícího ohně.“
Když si prostudujeme horoskop Adolfa Hitlera, zjistíme, že světlo světa uzřel právě v momentě, kdy na východním horizontu bylo na vzestupu znamení Vah. Podle Hitlerova osobního astrologa stálo tehdy v ascendentu, který má podle starobylé tradice omezující význam pro hlavní charakterové vlastnosti a rysy. Lidé narození v tomto znamení jsou vyrovnaní pouze do momentu, pokud je nic nezatěžuje, právě tak jako samotný princip rovnováhy vah.
Ve chvíli Hitlerova narození se nedaleko asdendentu nacházel Uran, planeta rebelů. Uran v tomto postavení je zdrojem nepokoje, příčinou katastrof, vyvolává podivínské myšlení a choroby. Při něm se však nacházela i planeta Saturn, ztělesnění neštěstí v desátém poli, ze kterého vyplývá zejména touha po realizaci grandiózních plánů a předsevzetí moci, jakož i působení na veřejnosti.“
Tedy když se Hitler narodil, ascendent se nacházel ve znamení Vah a planeta Uran byla na vzestupu. Je to velmi neblahý horoskop, protože již zmíněný Saturn ovládá znamení Lva a i přítomnost Marsu v daném poli se považuje za velmi nebezpečnou konfiguraci.
V této poloze nenese žádná planeta znamení opojení ču vzrušení – exaltace; v podmíněném postavení jsou planety Mars a Venuše, mají méně příznivý účinek, protože ovládají osmé pole (jinak působí svým vlivem například na nebezpečí atentátu). Avšak Venuše, nacházející se ve vlastním postavení, chrání před nebezpečím. Jenže právě planeta Venuše nebyla v době Hitlerova narození v postavení Býka – v jeho dekanu, nýbrž ve znamení Býka a dekanu Blíženců, což je další velmi dobrý důvod pro vysvětlení skutečnosti, proč Hiter později vyvázl ze všech atentátů, které na něho byly spáchány....“
Jisté tedy je, že ve chvíli narození ovládala Hitlerův horoskop Venuše, což může, ale nemusí naznačovat, že ho taková konstelace mohla předurčovat ke smrti vlastní rukou společně s osobou ženského pohlaví – Mars je totiž v ženském postavení ve znamení Býka.
Musíme si však uvědomit, že Hitlerův osud není osudem obyčejného smrtelníka. I dnes se jeho smrt mnohem více pohybuje v rovině teoretických úvah a možností než faktografické pravdy.
Hitlerův astrolog Wilhelm Wulff k tomuto připojuje svérázný výklad jednoho pravidla a kombinace ze sanskrtu, které zni přibližně takto:
Pokud je Slunce, Mars a Saturn v desátém poli, beztoho, aby je ovlivňovala dobrotivá souhvězdí, bude člověk, o kterého jde, kulim (tj. nosičem břemen). Pokud je jedna z výše uvedených planet v desátém poli, bez toho, aby ji ovlivňovaly dobré planety, bude tento člověk velitelem kuliů.“
A právě tato poslední kombinace se vyskytuje v Hitlerově horoskopu!
Hitlerovy životopisné údaje jsou velmi zajímavé z hlediska numerologie. Jak všichni víme, ta vychází z názoru, že to, co se odehrává v nám známém světě a probíhá v kosmické úrovni, je skutečnost uspořádaná podle numerického klíče. Je to de facto realita, vyjádřená pomocí čísel.
Numerologie používá čísla jako klíče k pochopení člověka jako takového. Každý pojem, jméno, zkrátka všechno, co se dá vyjádřit slovy, je možné převést na čísla. Potom z prastaré tradice, vycházející z kabaly, platí, že:
číslo 1 se rovná písmenům A, I, J, Q, Y
číslo 2 – B, C, K, R
číslo 3 – G, L, S
číslo 4 – D, M, T
číslo 5 – H, E
číslo 6 – U, V, W, X
číslo 7 – O, Z
číslo 8 – F, N, P
Numerologické zjišťování podstaty lidského charakteru nebo osudu pozůstává ze dvou na sebe navazujících kroků. Nejdříve se převedou na čísla údaje o narození, případně smrti zkoumané osoby, potom se totéž učiní s písmeny jména. Ve druhém kroku získáme osudové číslo postupným sečítáním všech čísel dne, měsíce a roku narození, až se dostane jednociferné číslo. Osudové číslo jména se získá zase tak, že každé písmeno jména označíme příslušným číslem. Potom jednotlivé hodnoty opět sčítáme tak dlouho, až dostaneme i zde jednociferné číslo.
Jetliže budeme postupovat podle interpretace britského numerologa Julesa Silvera v případě Adolfa Hitlera, dospějeme na základě této analýzy k šokujícím výsledkům, které stěží můžeme považovat za náhodu.
Víme, že Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v Braunau a 99% historiků předpokládá, že zemřel – spáchal sebevraždu v Berlíně 30. dubna 1945.
Dejme se do počítání!
Číslo dne jeho narození: 20=2+0=2
Číslo měsíce: 4=4
Číslo roku: 1889 : 1+8+8+9=26=2+6=8
Číslo místa Hitlerova narození:
B R A U N A U
2+2+1+6+5+1+6=23=2+3=5
Souhrné číslo jeho narození:
2+4+8+5=19= 1+9=10=1+0=1
Číslo dne jeho předpokládané smrti:
30 = 3 + 0 =3
Číslo měsíce: 4 = 4
Číslo roku: 1945 = 1 + 9 + 4 + 5 = 19 ´1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1
Číslo místa jeho předpokládané smrti:
B E R L I N
2 + 5 + 2 + 3 + 1 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9
Souhrnné číslo smrti:
3 + 4 + 1 + 9 = 17 = 1 + 7 = 8
Číslo jména a příjmení:
A D O L F H I T L E R
1 + 4 + 7 + 3 + 8 + 5 + 1 + 4 +3 + 5 + 2 = 43 = 4 + 3 = 7
Číslo samohlásek ve jménu a příjmení:
A O I E
1 + 7 + 1 + 5 = 14 = 1 + 4 = 5
Číslo souhlásek:
D L F H T L R
4 + 3 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 = 29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2
Souhrnné osudové číslo jména:
7 + 5 + 2 = 14 = 1 + 4 = 5
Btitský numerolog Jules Silver říká: „Při posuzování celkového výsledku je třeba provést analýzu tří čísel: čísla narození, pak čísla jména a nakonec čísla smrti. Osudové číslo narození určuje celkový životní plán a možnosti jeho uskutečnění. Osudové číslo jména obsahuje varianty rozhodování a individuálního bytí, vlastní proměnlivé a přetvořitelné volné mechanismy nebo jejich vymezení. Osudové číslo smrti je pak zrcadlem uskutečnění životních plánů.“
Všechna tři čísla narození Adolfa Hitlera, to znamená číslo dne, měsíce a roku, jsou buď dvojky, nebo jsou jejím násobkem – čtyřka, případně osmička.
Co to však v Silverově interpretaci znamená?
Teď pozor! Dvojka je v černé magii číslo ďábla, čtyřka představuje čtyři jezdce z Apokalypsy a osmička dvojnásobnou Apokalypsu, což symbolizuje ukrutnou, globální katastrofu...Co z toho vyplývá? Velmi mnoho? Autoři knihy, o které jsem se zmínil na začátku tohoto článku, píší:
Numerologická analýza totiž ukazuje, že podle údajů data Hitlerova narození je takový jedinec určen zvlášť temnými charakteristikami. Současně si můžeme všimnout, že v Hitlerově osudu hraje významnou roli číslo pět. Například číslo Braunau. Pětka totiž vytváří dvojitou sféru: její majitel si může vybrat mezi dvěma možnostmi. Buď z něho bude člověk inteligentní, sympatický, toužící po vzrušujících dobrodružstvích, ale i pohyblivý, pružný, zkrátka mnohostranný, se sklonem k nadšení. Nebo se rozhodne pro opačnou cestu a pro svůj nevyzpytatelný charakter bude z něho člověk záhadný, nepokojný, netrpělivý, krutý, lstivý, se sklonem k šíleným spekulacím..
Je všeobecně známé, jakou cestu si vybral či zvolil Adolf Hitler. Výsledné číslo jeho narození je jednotka. Podle numerologických bádání číslo jedna znamená příchod bojovníka na historickou scénu, ale bojovníka jako hlasatele ukrutných, záhadných a nemilosrdných sil, který nezná slitování nad nikým a nad ničím. Ba co víc, nezná ani akt smíření! Léta stojící pod vlivem tohoto čísla, přinášejí nejen povstání či krvavé revoluce, nýbrž i vznik nových mocenských uskupení a současně s nimi i vznik nových politických a sociálních teorií. Hitler, budoucí všemocný Führer – Vůdce německého národa, tedy nevyužil pozitivních možností čísla pět, které se mu nabízely, ačkoliv mu byly dány do vínku. Rozhodl se pro sféru podsvětí. Vybral si negativní cestu, nebojoval proti ďábelské nevyhnutelnosti svého osudu, nýbrž se na celé čáře oddal zlu. Pro takové tvrzení máme po ruce důkazů více než dost.“
Jestliže použijeme numerologický klíč numerologa J. Jordana, dojdeme k zjištění, že Hitler byl pravděpodobně ďábel v lidské podobě. Tak se na to podívejme!
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
 
A teď počítejme!
Hitlerovo narození: B R A U N A U
2 + 9 + 1 +3 + 5 + 1 +3 = 24 = 2 + 4 = 6
Hitlerova smrt: B E R L I N
2 + 5 + 9 + 3 + 9 + 5 = 33 = 3 + 3 = 6
Souhlásky jména: D L F H T L R
4 + 3 + 6 + 8 + 2 + 3 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8
Jméno a příjmení:
A D O L F H I T L E R
1 + 4 +6 + 3 +6 =
= 20 = 2 + 0 = 2 8 + 9 + 2 +3 + 5 + 9 =
= 36 = 3 + 6 = 9
 
2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2
A osudová dvojka opět poukazuje na ďábla! Výsledkem je pár, nelítostná smrt, jejímž číslem je osmička. Ta se v Hitlerově případě nachází v čísle narození a je opakováním zlověstné dvojky a čtyřky.
Jenže máme tu ještě něco jiného, zlověstnějšího, protože Hitlerovu pozůstalost z roku 1945 tvořila válka, zkáza, zničení, hlad, nemoci a smrt. Je totiž nepochybné, že klíčovým rokem života Adolfa Hitlera byl právě rok 1945, který mu přinesl defiinitvní porážku.“
Ale záhadný tanec čísel zdaleka nekončí. Naopak. Mnoho věcí se dostává do jasnějšího světla. Jedním z podstatných odkazů numerologie je totiž metoda výpočtu osudových roků. K roku narození je třeba připočítat součet složek tohoto roku a tak dále. Potom osudové roky Adolfa Hitlera budou následující:
Rok narození: 1889
Součet čísel 26 ( 1 + 8 + 8 + 9 = 26)
První osudový rok : 1915
Součet čísel 16 (1 + 9 + 1 + 5 = 16)
Druhý osudový rok 1931
Součet čísel 14 ( 1 + 9 + 3 + 1= 14)
Třetí osudový rok: 1945
Dovolíme si ten přepych a neshodneme se s tvrzením konvenční historiografie, že Hitler zemřel v roce 1945 a budeme klidně počítat dál. Čtvrtý a poslední osudový rok Adolfa Hitlera pak bude rok 1964, kdy pravděpodobně Hitler na neznámém místě skutečně zemřel. Tato jeho smrt pak současně dešifruje jeho pravou podstatu! Jestliže číslo 1964 rozložíme a sečteme podle uvedeného klíče (1 + 9 + 6 + 4 = 20 = 2 + 0 = 2), opět se objeví číslo dvě, číslo ďábla!
Skutečně to není hračičkování s čísly. Naopak, z hlediska pochopení Hutlerovy ďábelské podstaty jsou až příliš jasná. Roku 1915 (první rozhodující rok) dostal 30. března Hitler podle svědectví silný epileptický záchvat. Když přišel k vědomí, prohlásil prý, že bude mocným světovým vůdcem.
Druhý osudový rok – 1931. Kromě jiného se Hitler v tomto roce seznámil, ba spíše uzavřel dohodu s Erichem Johannem Hanussenem, jedním z těch vyvolených, který ho zasvětil do magie manipulace s masami, techniky davové manipulace a sugesce. A na závět dejme slovo autorům, které jsem uvedl na začátku.
Nenapadá vás, proč asi oficiální historioigrafie o Hitlerovi o tom všem mlčí – neprávem snad? Hluboká psychická změna v roce 1915, seznámení s praxí manipulace s masami v roce 1931, je to snad málo k pochopení podstaty Hitlerovy cesty k moci? To první znamenalo – co; to druhé – jak!“
Karel Kýr

Diskusná téma: Adolf Hitler ve světle astrologie a numerologie

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok